Aptauja sagatavota, īstenojot politikas plānošanas dokumentā „Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2008.-2012. gadam” noteikto. Iepriekš šāda aptauja nav veikta, tāpēc jo īpaši svarīgi ir uzzināt uzņēmēju viedokli par intelektuālā īpašuma tiesību izpratni, aizsardzību, ar to izmantošanu saistītajām problēmām Latvijā. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai izstrādātu informēšanas un izglītošanas programmu intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Aicinām uzņēmējus piedalīties aptaujā! Tā pieejama www.visidati.lv/aptauja/281868270/ Ekspertu grupa intelektuālā īpašuma tiesību jomā izveidota ar 2006. gadā ar Ministru prezidenta rīkojumu. Tās uzdevums ir nodrošināt autortiesību, blakustiesību, datu bāzu aizsardzības īpatnību (sui generis), preču zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, patentu, dizainparaugu, augu šķirņu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesību jautājumu apspriešanu. Ekspertu grupu vada Patentu valdes direktors Z.Aumeisters.  Plašāka informācija par intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem pieejama Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā  (/cits/-lv-noderigi-i-ipasums-html). Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv %>