Aizvadīta pirmā Tieslietu ministrijas organizētā EJN Reģionālā kontaktpunktu sanāksme
Trešdien, 10. maijā, ar Eiropas aģentūras Eurojust sastāvā esošā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās (European Judicial Network in criminal matters - turpmāk EJN) atbalstu notika pirmā Tieslietu ministrijas organizētā EJN Reģionālā kontaktpunktu sanāksme “Iesaldēšanas un konfiskācijas nolēmumu savstarpēja atzīšana”.    Sanāksmē piedalījās Apvienotās Karalistes, Zviedrijas Karalistes, Somijas Republikas un Baltijas valstu pārstāvji no Tieslietu ministrijām, prokuratūras un policijas iestādēm, kā arī Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sekretārs Ola Lofgrēns (Ola Löfgren). Tieslietu ministrija kā galvenais EJN koordinators Latvijā, kopīgi ar pārstāvjiem no Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļas nodrošināja sanāksmes saturisko ietvaru. Sanāksmi vadīja EJN Latvijas  nacionālie kontaktpunkti - Baiba Jugane - Lintere, Evita Kalve, Viktors Makucevičs un Una Brenča. Sanāksme tika organizēta diskusiju formā, veicinot dalībvalstu savstarpējas pieredzes apmaiņu. Tieslietu ministrijas starptautiskās sadarbības departamenta juriste E.Kalve iepazīstināja ar iesaldēšanas un konfiskācijas instrumentiem, kas piemērojami gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta jurists V.Makucevičs sniedza ieskatu jaunajā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu (turpmāk - Regula)[1]. Jaunās Regulas mērķis ir uzlabot savstarpējo atzīšanu iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumiem pārrobežu lietās, paplašināt darbības jomu savstarpējas atzīšanas instrumentiem, nodrošināt vienkāršākas un ātrākas tiesiskās sadarbības procedūras, kā arī nodrošināt iespēju cietušajiem saņemt pārrobežu kompensāciju. Jaunās Regulas ietvars palīdzēs harmonizēt saikni starp iesaldēšanu un konfiskāciju, tā arī atvērs jaunas iespējas sadarbībai starp dalībvalstīm, piemēram, paplašinātā konfiskācija. Tāpat V.Makucevičs sniedza ieskatu par atsevišķiem iesaldēšanas nolēmumu aspektiem, kā, piemēram, bona fide konfiskācijas procesos, paplašinātā konfiskācija, konfiskācija bez notiesājoša nolēmuma, nolēmumu atzīšanas atteikuma iemesli. Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja U.Brenča sniedza ieskatu par iesaldēšanas nolēmumu savstarpējo atzīšanu, atteikuma iemesliem, kā arī tādiem specifiskiem jautājumiem, kā īpašuma iesaldēšanas nolēmuma izpilde. Sanāksmes laikā pasākuma dalībnieki dalījās pieredzes apmaiņā par iepriekš norādītajiem diskusiju jautājumiem, skaidrojot gan labos, gan sliktos piemērus sadarbībā ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīm un trešajām valstīm. Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktore B.Jugane-Lintere pasākuma noslēgumā uzsvēra, ka EJN Starpvalstu kontaktpunktu sanāksmes dod iespēju kontaktpunktiem klātienē komunicēt par aktuālo problemātiku krimināltiesiskajā sadarbībā, tādējādi paātrinot problēmu novēršanu. Sanāksmes dalībnieki secināja, ka tiesiskās sadarbības gadījumos, kas saistīti ar tiesiskās palīdzības lūgumiem par iesaldēšanu un konfiskāciju, dalībvalstis labprātāk izmanto ES regulējumu, nekā paplašinātos Eiropas Padomes un ANO pieņemtos instrumentus. Attiecībā uz jauno Regulu sanāksmes dalībnieki secināja, ka turpmākā darbā pie Regulas teksta īpaša uzmanība jāpievērš normatīvajai saiknei starp iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumiem, lai lietas gaita būtu pārredzama no tās ierosināšanas brīža. Attiecībā uz iesaldēšanas rīkojumiem dalībvalstis dalījās savā pieredzē un atklāja, ka tiesiskās palīdzības lūgumi par iesaldēšanas rīkojumiem, kaut arī to skaits nav liels, tiek izpildīti, nesaskaroties ar vērā ņemamām problēmām. Savukārt diskusijā par atsevišķiem konfiskācijas nolēmumu aspektiem dalībvalstu pārstāvji skaidroja, ka to piemērošana ir atkarīga no nacionālajiem tiesību aktiem. Tomēr dalībvalstu pārstāvji norādīja, ka, ja ir nepieciešama tiesiskā palīdzība līdzekļu iesaldēšanā un konfiskācijā, tie labprāt izmanto tiesiskās palīdzības instrumentus, nevis specifisko ES regulējumu, jo Es regulējums ir pārāk šaurs priekš komplicētu noziegumu izmeklēšanas. EJN Latvijas kontaktpunkti ir pateicīgi sanāksmes dalībniekam par atklātu un produktīvu diskusiju par iesaldēšanas un konfiskācijas nolēmumu savstarpēju atzīšanu, un cer, ka turpmāk šī sanāksme ir sniegusi labas atziņas katram praktiķim. [1] 2016. gada 21. decembra Eiropas Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu (COM(2016) 819). Priekšlikums pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52016PC0819