Šodien Ministru kabinets akceptēja Tiesu ekspertu likumu, ko izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts anotācijā, jaunais likums izstrādāts, par pamatu ņemot pašreiz spēkā esošo Tiesu ekspertu likumu. Jaunais likums precizēs un papildinās tiesu eksperta atbildību, paredzot pilnvarojumu valdībai noteikt disciplinārlietu ierosināšanas kārtību un papildinās likumu ar disciplināratbildības noilguma un disciplinārlietas ierosināšanas termiņiem. Ar jauno likumu plāno precizēt tiesu medicīnas un psihiatrijas ekspertiem attiecināmās likuma normas, noteikt īpašu regulējumu minēto ekspertu darbībai un paredzēt, ka Tiesu ekspertu padome, konstatējot likumā noteiktos pārkāpumus tiesu medicīnas eksperta vai tiesu psihiatrijas eksperta rīcībā, būs tiesīga iesniegt Latvijas Ārstu biedrībai priekšlikumu par attiecīgās ārstniecības personas sertifikāta anulēšanu. Vienlaikus likumprojekts paredz, ka valsts tiesu ekspertīžu ekspertiem atlīdzību noteiks atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. Papildus likumprojektā ietverts tiesiskais regulējums ar mērķi novērst vairākas spēkā esošajā regulējumā konstatētas nepilnības, piemēram, precizēti jēdzieni tiesu ekspertīžu iestāde, tiesu eksperts un valsts tiesu eksperts, precizēts tiesu ekspertu reģistra darbības tiesiskais regulējums, tajā skaitā reģistrā iekļaujamās ziņas. Tā, piemēram, saskaņā ar likuma projektu par tiesu ekspertu tiks uzskatīta persona, kurai ir speciālas zināšanas un pieredze kādā zinātnes, tehnikas, mākslas vai amatniecības nozarē un kura ir ieguvusi tiesības veikt tiesu ekspertīzes šajā likumā noteiktajā kārtībā vai kurai ir ārstniecības personas sertifikāts attiecīgi tiesu medicīnas eksperta pamatspecialitātē vai tiesu psihiatrijas eksperta apakšspecialitātē. Savukārt  valsts tiesu eksperts ir tiesu eksperts, kurš tiesu ekspertīzes veic kā amata pienākumu tiesu ekspertīžu iestādē, valsts tiešās pārvaldes iestādē vai valsts kapitālsabiedrībā. Likums jāpieņem Saeimā. Ar pilnu likumprojekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv