Tieslietu ministrija ir apkopojusi informāciju par Latvijā reģistrēto reliģisko organizāciju darbību 2008. gadā. Informācija apkopota no reliģisko organizāciju iesniegtajiem darbības pārskatiem. Saskaņā ar Reliģisko organizāciju likuma 14. panta septīto daļu šādi pārskati reliģiskajām organizācijām Tieslietu ministrijā jāiesniedz katru gadu ne vēlāk kā 1. martā. Reliģisko organizāciju pārskatu apkopojumā, kurš publicēts Tieslietu ministrijas mājas lapā, iespējams iepazīties ar katrai reliģiskajai organizācijai, reliģiskai savienībai (baznīcai) un diecēzei piederošo dievnamu un kulta celtņu skaitu. Tāpat iespējams uzzināt reliģisko organizāciju garīdznieku skaitu, draudžu locekļu skaitu, tai skaitā, nepilngadīgo draudzes locekļu skaitu u.c. Apkopojumā norādīta arī informācija par reliģisko organizāciju rīkotajiem  pasākumiem. Saskaņā ar reliģisko organizāciju sniegtajiem datiem, 2008. gadā kopumā rīkoti 308 reliģisko organizāciju publiskie pasākumi. Reliģiskās organizācijas, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos reglamentēto, skolās, slimnīcās, pansionātos, cietumos, kā arī citās vietās regulāri rīkojušas dievkalpojumus, reliģiskus svētkus, evaņģelizācijas pasākumus, lūgšanas sapulces, Bībeles stundas, svētrītus. Reliģiskās organizācijas rīkojušas vasaras nometnes, kā arī sniegušas palīdzību slimniekiem. Apkopojumā norādīts, ka reliģiskās organizācijas savos gada pārskatos nemin nevienu ierobežojumu, kurš būtu vērsts pret reliģiskās organizācijas publisko darbību valsts vai pašvaldības teritorijā, kā arī neuzskaita pret reliģisko darbību vērstos ierobežojumus pārskata gadā. Tieslietu ministrija, apkopojot reliģisko organizāciju iesniegtos pārskatus un par pārskatu neiesniegšanu brīdināja divas savienības (baznīcas) un 53 autonomās reliģiskās organizācijas.  Apkopojumu par reliģisko organizāciju darbību 2008. gadā var lasīt Tieslietu ministrijas mājas lapā www.tm.gov.lv sadaļā „Informatīvie materiāli. Saite pieejama šeit. Reinis Briģis TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākais referents Tālr. 67036739 e-pasts: reinis.brigis@tm.gov.lv