Šodien valdība pieņēma noteikumus par advokāta eksāmena kārtību. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti saskaņā ar 2008. gada jūlijā pieņemtajiem grozījumiem Advokatūras likumā. Kā teikts Tieslietu ministrijas sagatavotajā paskaidrojuma rakstā, noteikumos paredzēta zvērināta advokāta eksāmena organizēšanas, norises, rezultātu vērtēšanas, paziņošanas un apstrīdēšanas kārtība. Noteikumos būs uzskaitītas eksāmena programmā iekļaujamo jautājumu jomas – konstitucionālās tiesības, krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības, civiltiesības un civilprocesa tiesības, administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības, darba tiesības, finanšu un nodokļu tiesības, komerctiesības, advokāta lietvedība, komunikācija un argumentācija u.c. Turpmāk eksāmenam paredzētas divas daļas – pirmajā daļā pretendents sniegs rakstisku risinājumu par kādu juridisku kāzusu, bet otrajā – parādīs teorētiskās zināšanas, kā arī komunikācijas un argumentācijas prasmes. Eksāmens tiks uzskatīts par nokārtotu, ja pretendents būs saņēmis eksāmena abās daļās novērtējumu ne zemāku par trim ballēm piecu ballu sistēmā. Gadījumā, ja eksāmena laikā būs pieļauti eksāmena kārtības pārkāpumi, noteikumi paredzēs iespēju lēmumu apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot motivētu iesniegumu tieslietu ministram. Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv