Ministru kabinets šodien pieņēma adresācijas sistēmas noteikumus, kuri izstrādāti, lai aktualizētu adreses pēc administratīvi teritoriālās reformas.  Kā teikts noteikumu anotācijā, līdzšinējie adresācijas noteikumi tiks papildināti ar aktualizētu adresācijas objektu uzskaitījumu, adresē iekļaujamajiem elementiem, adreses pieraksta specifikāciju, kā arī informācijas aprites kārtību un termiņiem, ievērojot normas, kas noteiktas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā.  Adresācijas noteikumi paredz, ka adreses ir hierarhiski sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses elementu – kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī un kuru reģistrē Adrešu reģistrā. Savukārt adresācijas objekti ir apriņķis,  republikas pilsēta, novads, novada pilsēta, novada pagasts, ciems, iela, laukums, viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, apbūvei paredzēta zemes vienība un telpu grupa. Adrešu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Valsts zemes dienests. Dienesta pienākums ir nodrošināt datorizētu adresācijas objektu reģistrāciju teksta un kartes veidā, vēsturiskās informācijas saglabāšanu par adresācijas objektiem, kas beiguši pastāvēt, kā arī par adresācijas objekta nosaukuma vai numura maiņu, Adrešu klasifikatora uzturēšanu un ar adresēm saistītās informācijas sniegšanu. Saskaņā ar noteikumiem adresācijas sistēmai ir vairāki pamatprincipi, proti – administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām, viena adreses elementa garums nepārsniedz 40 rakstzīmes. Tāpat noteikts, ka ciema, viensētas, ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības nosaukumā nedrīkst izmantot vārdu savienojumu, kas satur fiziskas personas vārdu un uzvārdu, privāto tiesību juridiskas personas, šādu personu apvienības un publisko tiesību juridiskas personas nosaukumu. Adresācijas objektu numuros izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu cipariem. Noteikumos arī regulēta adrešu piešķiršanas kārtība, adreses pieraksta specifikācija, Adrešu reģistra uzturēšanas, informācijas aprites un reģistrācijas kārtība u.c. Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv