Informācija presei
Ministru kabinets šodien apstiprināja noteikumus par kadastrālo vērtību bāzi 2010. gadam. Noteikumus izstrādājuši Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) un Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti.  Pašlaik valstī ir spēkā četri dažādi Ministru kabineta noteikumi, kas apstiprina kadastrālo vērtību bāzi. Tā kā šogad tiek aktualizētas visu nekustamo īpašumu grupu bāzes vērtības un lai vienlaicīgi nebūtu spēkā vairāki noteikumi, kas nosaka kadastrālo vērtību bāzi, sagatavots viens noteikumu projekts, kas ietver visu kadastrālo vērtību bāzi. Turpmāk katru gadu plānots izdot jaunus noteikumus nākamajam gadam. Kā informē VZD, kopš 2006. gada aprīļa kadastrālo vērtību bāzi izstrādā vienlaicīgi zemei un ēkām visā valsts teritorijā pa nekustamā īpašuma grupām. Vērtēšanas noteikumi nosaka, ka gadījumā, ja kārtējā gada 31.decembrī nekustamā īpašuma tirgus informācija par pēdējā gada periodu valstī uzrāda cenu krituma tendenci, tad zemes un ēku bāzes vērtības pārskata visām nekustamā īpašuma grupām vienlaicīgi. Cenu indeksi 2008. gadā uzrādīja nekustamā īpašuma tirgus cenu kritumu, līdz ar to 2009. gadā papildus kadastrālo vērtību bāzes izstrādei komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai, tiek aktualizētas arī pārējo nekustamā īpašuma grupu zemes un ēku bāzes vērtības. 2008. gada decembrī attiecībā pret 2007. gada pirmo pusgadu nekustamā īpašuma tirgus cenas valstī vidēji ir kritušās par 20 %. Līdz ar šodienas valdības lēmumu ir apstiprināti visu nekustamo īpašumu grupu vērtību zonējumi un kadastrālo vērtību bāzes, proti, lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meža zemes, dzīvojamo māju apbūves, rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves  un komercobjektu apbūves zonējumi. Apstiprinātas arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes bāzes vērtības lauku apvidos, apbūves zemes bāzes vērtības un zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem no mērķu grupām „Lauksaimniecības zeme”, „Ūdens objektu zeme” un „Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargāja¬mās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu”, apbūves zemes standartplatības un standartplatību korekcijas koeficientus, ēku tipu bāzes vērtības, ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti, inženierbūvju tipu (elementu) bāzes vērtības. Vērtību zonējuma kartes pieejams Valsts zemes dienesta interneta mājas lapā www.vzd.gov.lv.  Ar pilnu noteikumu tekstu un pielikumiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Jana Saulīte Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712 e-pasts: jana.Saulite@tm.gov.lv