Ministru kabinets šodien pieņēma noteikumus par administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanu, aprakstu sagatavošanu un aktualizēšanu. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta speciālisti saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Kā teikts noteikumu anotācijā, šis normatīvais akts noteiks kārtību, kādā nosakāmas administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežas, sagatavojami un aktualizējami robežu apraksti. Normatīvais akts arī noteiks sagatavojamo datu saturu un robežu karšu un aprakstu saskaņošanas kārtību. Saskaņā ar noteikumiem administratīvās teritorijas un tās teritoriālā iedalījuma vienības robeža būs nepārtraukta un noslēgta līnija un ar šo līniju sakrītoša vertikāla virsma, kas norobežo administratīvās teritorijas vai tās teritoriālā iedalījuma vienības sauszemes un ūdeņu teritoriju, tās zemes dzīles un gaisa telpu no blakus esošās administratīvās teritorijas vai tās teritoriālā iedalījuma vienības. Robežas noteikšanā ietilps robežas apraksta grafiskās daļas – robežas kartes sagatavošana un robežas apraksta teksta daļas – robežas apraksta sagatavošana. Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv