Ministru kabinets šodien apstiprināja rīcības plānu nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Plānu izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti un tas paredzēts 2010.–2013. gadam.  Kā teikts rīcības plāna kopsavilkumā, pēdējos gados aizvien aktuālāks kļūst jautājums par sabiedrības. īpaši nepilngadīgo personu, aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar dzimumneaizskaramību, šos noziedzīgos nodarījumus izdarījušo personu īpašas uzraudzības nepieciešamību un citiem pasākumiem, kas ļautu efektīvāk aizsargāt sabiedrību kopumā, īpaši sabiedrības jūtīgākās grupas. Minēto iemeslu dēļ ir aktualizējies jautājums par dzimumnoziedznieku uzraudzības iespējām, par šādas uzraudzības pastiprināšanu, tās veidiem un citām iespējām kontrolēt dzimumnoziedznieku dzīvesveidu. Kā norāda rīcības plāna autori, ļoti būtiski ir izveidot visaptverošu sistēmu, kas nodrošinātu dzimumnoziegumu profilaksi, notikušo noziegumu efektīvu izmeklēšanu, savlaicīgu palīdzību un atbalstu dzimumnoziegumos cietušajām personām. Rīcības plānā ietverti četri galvenie virzieni, kas jāattīsta kompleksi – profilakses pasākumi, sabiedrības izglītošana un iesaistīšana noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību ierobežošanā; sodu politikas pilnveidošana; to personu uzraudzības, ārstēšanas un resocializācijas prakses uzlabo¬šana, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus pret tikumību un dzimum¬neaizskaramību, kā arī starpinstitucionālās sadarbības attīstīšana. Piemēram, plānota apmācība bērniem pirmsskolas iestādēs, pamatskolās, apmācība speciālistiem izglītības iestādēs,  bāriņtiesām, kā arī tiesu, prokuratūras, policijas darbinieku zināšanu pilnveidošana. Tāpat plānots pārskatīt Krimināllikumā noteikto sodu sistēmu, lai papildinātu to ar jauniem sodiem vai krimināltiesiskiem piespiedu līdzekļiem, kas cita starpā piemērojami personām, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus pret dzimumneaizskaramību un tikumību pret bērniem, kā arī noteiktu personu informēšana par iespējamiem bērnu tiesību apdraudējumiem (par personām, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus pret tikumību un dzimumneaizskaramību) un starpinstitucionālās sadarbības procedūru pilnveide attiecībā uz bērnu tiesību aizsardzību. Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu, par rīcības plāna izpildi atbildīga būs Tieslietu ministrija, turklāt iesaistītajām institūcijām būs jānodrošina rīcības plāna īstenošana piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Ar pilnu rīcības plāna tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv