Apstiprināta kārtība notāra palīgu eksāmeniem
Otrdien, 21. augustā, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikuma projektu, kas nosaka kārtību zvērināta notāra palīga eksāmena norisei un nepieciešamo zināšanu apjomu notāru palīgiem.  Ar 2018. gada 8. marta grozījumiem Notariāta likumā ieviests regulējums, ka par zvērināta notāra palīgu var būt tikai tāda persona, kura nokārtojusi zvērināta notāra palīga eksāmenu. Tāpat Notariāta likumā tika deleģēts Ministru kabinetam noteikt zvērināta notāra palīga eksāmena rīkošanas kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu, konkretizējot jomas, kurās pārbaudāmas zvērināta notāra palīga zināšanas. Zināšanu pārbaude nodrošinās, ka, aizstājot zvērinātu notāru viņa prombūtnes laikā, notāra palīga kvalifikācija un sniegtie pakalpojumi būs pilnvērtīgi un atbilstoši standartiem, kādus sniedz zvērināts notārs. Noteikumu projektā noteikta eksāmena organizēšanas un norises kārtība, paredzot, ka eksāmeni tiks rīkoti ne retāk kā divas reizes gadā, publicējot paziņojumu par eksāmena norisi un ietvertajām tēmām notariāta mājaslapā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms eksāmena. Atbilstoši noteikumu projektā paredzētajam notāru palīga eksāmenam būs divas daļas. Pirmajā daļā tiks pārbaudītas pretendenta praktiskās darba iemaņas, uzdodot sagatavot zvērināta notāra darbībā nepieciešama dokumenta projektu, bet otrajā daļā – pretendenta teorētiskās zināšanas, uzdodot sagatavot atbildes uz 10 testa jautājumiem, vienu teorijas jautājumu un vienu juridiskas problēmas risinājumu (kāzusu). Noteikumu projekts stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī un ar to iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; E-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv