Informācija presei
Saeima šā gada 31. maijā pieņēma Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu, kas paredz atteikties no laikraksta „Latvijas Vēstnesis” papīra formas, ieviešot oficiālo elektronisko publikāciju, kura būs bez maksas pieejama tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv kā periodisks elektronisks oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”. Jautājums par atteikšanos no laikraksta „Latvijas Vēstnesis” izdošanas papīra formā pirms likumprojekta izstrādes tika rūpīgi izvērtēts. Pirms likumprojekta tika ne vien izstrādāta atbilstoša koncepcija, izvērtējot tās ietvaros arī citu Eiropas Savienības valstu pieredzi oficiālo publikāciju nodrošināšanā, bet tika noskaidrots arī vairāku Latvijas tiesībzinātnieku viedoklis un veikta iedzīvotāju aptauja par paradumiem normatīvo aktu meklēšanā. Oficiālā elektroniskā publikācija tiek ieviesta ar 2012. gada 1. jūliju, bet vēl pusgadu (līdz 2013. gada 1. janvārim) vienlaikus tiks nodrošināta arī laikraksta „Latvijas Vēstnesis” izdošana. Ar 2013. gada 1. janvāri laikraksta „Latvijas Vēstnesis” izdošana papīra formā tiks pārtraukta, tomēr ikvienam interesentam pēc pieprasījuma būs iespēja iegūt no izdevēja oficiālās publikācijas apliecinātas izdrukas papīra formā par samaksu, kas nepārsniedz izdrukas sagatavošanas un apliecināšanas pašizmaksu. Tomēr šādai izdrukai būs tikai informatīvs raksturs. Oficiālajai elektroniskajai publikācijai ir vairākas priekšrocības, salīdzinājumā ar papīra laikrakstu. Pirmkārt, oficiālā elektroniskā publikācija būs pieejama jebkur, kur vien ir pieejams internets (nav nepieciešams abonēt laikrakstu vai iet uz preses izdevumu tirdzniecības vietu; personām, kurām mājsaimniecībā internets nav pieejams vai kuras neprot ar to strādāt, internets un atbilstoša palīdzība būs pieejama valsts un pašvaldību bibliotēkās). Otrkārt, oficiālā elektroniskā publikācija būs pieejama bez maksas. Treškārt, oficiālās elektroniskās publikācijas sagatavošana prasa mazāku resursu un laika patēriņu (ekonomija uz laikraksta maketēšanas, drukāšanas un izplatīšanas rēķina). Ceturtkārt, elektroniskajā publikācijā ir vieglāk atrast nepieciešamo informāciju, jo atšķirībā no papīra laikraksta, elektroniskajai publikācijai ir pieejams meklētājs. Piektkārt, elektroniskās publikācijas glabāšana ir ērtāka un lētāka. Rūpējoties par oficiālās publikācijas drošību, valsts SIA „Latvijas Vēstnesis” ieviesa informācijas drošības vadības sistēmu un to sertificēja atbilstoši ISO/IEC 27001:2005 standartam, kas atspoguļo labāko praksi informācijas drošības vadībā. Šā standarta prasības ir augstākas par šobrīd noteiktajām prasībām valsts nozīmes informācijas sistēmām. Oficiālajā elektroniskajā izdevumā publicētā informācija būs tikpat droša, kā papīra laikrakstā publicētā – ikviens varēs pārliecināties par oficiālās publikācijas autentiskumu un nemainīgumu no publikācijas brīža, jo katra publikācija būs apliecināta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Oficiālo izdevumu „Latvijas Vēstnesis” izdos valsts aģentūra „Latvijas Vēstnesis”, kura Ministru kabinetam saskaņā ar likumu jāizveido līdz 2016. gada 1. janvārim, reorganizējot valsts SIA „Latvijas Vēstnesis”. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā ir atrunāts ne tikai oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tiesiskais statuss, bet arī vispārsaistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšana, publicēšana, spēkā esamība, piemērošanas kārtība un pieejamība. Tādējādi ir paredzēts, ka ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs likums „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību”. Ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma tekstu var iepazīties šeit.