Informācija presei Jaunumi
liluyluy

Šonedēļ, 17. aprīlī, notika Tieslietu ministrijas īstenotā projekta "Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana" noslēguma pasākums, kurā Latvijas tiesu ekspertīžu iestāžu un Norvēģijas Nacionālā kriminālās izmeklēšanas dienesta pārstāvji prezentēja projekta laikā paveikto un sasniegto tiesu ekspertīžu jomā Latvijā.

Ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu atbalstu sadarbībā ar Norvēģijas partneri – Norvēģijas Nacionālā kriminālās izmeklēšanas dienestu – ir sniegts nozīmīgs ieguldījums Latvijas tiesu ekspertīžu iestāžu kapacitātes stiprināšanā. Tieslietu ministrija kā Projekta īstenotājs sadarbībā ar projekta partneriem Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi, Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru divu gadu laikā īstenoja dažādas aktivitātes, kas bija vērstas, lai pilnveidotu iestāžu tehnisko kapacitāti un ekspertu kompetences darbā ar jaunākajām tehnoloģijām tiesu ekspertīzes jomā.

Projekta ietvaros ir iegādāts unikāls aprīkojums, veiktas ekspertu apmācības, tostarp sadarbībā ar Norvēģijas Nacionālā kriminālās izmeklēšanas dienestu par trīsdimensionālo (3D) skenēšanas iekārtu pielietojumu notikumu vietās. EEZ grantu ieguldījums sniedz iespēju modernizēt Latvijas ekspertīžu iestāžu tehniskos risinājumus un ļauj paaugstināt tiesu ekspertu kvalifikāciju, tādejādi stiprinot valstī taisnīgumu un veicinot  sabiedrības  drošību, un sekmējot idejas turpmākai Latvijas tiesu medicīnas ekspertīzes darba pilnveidei.

Norvēģijas Nacionālā kriminālās izmeklēšanas dienesta pārstāvis, vecākais tiesu eksperts
Knuts - Endre Šuastads (Knut-Endre
Sjåstad) uzsvēra: "Projekta īstenošanas laikā tiesu medicīnas kriminālistikas laboratorijas Rīgā un Oslo ir veiksmīgi sadarbojušās, lai izstrādātu tintes paraugu datubāzi, izmantojot Ramana spektroskopijas metodi, kā arī izveidotu metodoloģiju krāsu analīzei, kas balstīta uz pirolīzes (GC-MS) metodi un elektronu mikroskopijas metodi. Mūsu sadarbībā ar Latvijas partneriem uzsvars ir likts uz praktiskajiem aspektiem, kas vērsti uz tiesu ekspertu profesionālās kapacitātes stiprināšanu. Ceru, ka Latvijas laboratorijām, pārņemot jaunas analītiskas metodes, gūtās zināšanas kalpos par atspēriena punktu, lai radītu stabilu un uzlabotu bāzi, kā arī kriminālprocesa lietās izdarītu pārliecinošus  secinājumus. Norvēģijas Nacionālā kriminālās izmeklēšanas dienesta projektā iesaistītie eksperti vēlas pateikties par iespēju piedalīties šajā projektā, un ceram, ka projektā sasniegtie mērķi un rezultāti atbildīs sākotnējām gaidām, ļaujot nodrošināt pareizas interpretācijas un secinājumus tiesu ekspertīzēs."

 

Projekta  īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.−2021.gada perioda Iekšlietu ministrijas programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 2 680 000 EUR, no tiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums ir 85 % jeb 2 278 000 EUR, un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 % jeb 402 000 EUR.

Strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai.