Informācija presei
Ar jaunu projektu efektivizēs Latvijas tiesu sistēmas darba organizāciju
Ceturtdien, 31. oktobrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Eiropas Padomes Komitejas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) prezidents Ramins Gurbanovs (Ramin Gurbanov) Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros atklāja jaunu projektu, ar kuru plānots pārskatīt un uzlabot Latvijas tiesu sistēmas organizāciju, veicināt mediācijas izmantošanu un attīstīt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmu, izmantojot CEPEJ izstrādātos instrumentus un metodiku. Savā uzrunā jaunā projekta atklāšanas ceremonijā J.Bordāns uzsvēra, ka viena no svarīgākajām prioritātēm ir uz taisnīgu rezultātu orientēta tiesu sistēma. Tā ietver sevī gan efektīvu un ātru procesu, gan kvalitatīvu iznākumu, stiprinot uzticēšanos tiesu varai un tieslietu sistēmai. Papildus jau procesuālā regulējuma efektivitātei no tiesiska viedokļa ir svarīga tiesnešu, tiesu priekšsēdētāju, tiesu darbinieku, mediatoru un juridiskās palīdzības sniedzēju aktīva iesaiste procesa virzībā. Projekts “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti” apvieno trīs būtiskas komponentes - tiesas darbu, mediācijas attīstību un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas pieejamību. Projekta īstenošana ilgs no 2019. gada līdz 2021. gadam (18 mēnešus). Tiesas darba komponentes ietvaros paredzēts īstenot pilotprojektu vienā pirmās instances tiesā un vienā apelācijas instances tiesā, ar mērķi izvērtēt tiesu darba organizāciju no statistikas, lietotāju apmierinātības un kvalitātes viedokļa. Projekta gaitā tiks veidots uz rezultātiem orientēts tiesu darbs un uz rezultātiem balstīts tiesu budžets. Tāpat paredzēts uzlabot lietu izskatīšanas termiņu uzraudzību un tiesu darba pārvaldību kopumā, īpašu uzmanību pievēršot tiesas priekšsēdētāja lomai tiesas darba efektīvākā organizācijā, kā arī katra tiesneša un tiesas darbinieka iesaistei uz taisnīgu rezultātu orientētā tiesas sistēmas darbā. Vienlaikus ar projektu plānots stiprināt un attīstīt mediācijas izmantošanas potenciālu - tieslietu profesionāļu, tiesnešu un tiesu darbinieku informētību un mediatoru kapacitāti, kā arī sniegt rekomendācijas, kā modernie IKT rīki var palīdzēt mediācijas procesā. Trešās komponentes ietvaros paredzēts veicināt arī valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas pieejamību sabiedrībai, kā arī iedzīvināt vienas pieturas aģentūras principu primārās juridiskās palīdzības sniegšanai. Projekta īstenošana notiek Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros.     Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; e-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv