Informācija presei Jaunumi
Aglona

Ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) valdība izsludināja valstī ārkārtējo situāciju un noteica vairākus būtiskus pulcēšanās un citus ierobežojumus, kas tieši attiecināmi arī uz reliģiskās darbības veikšanas vietām. Lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu stājas spēkā 9. novembrī.

Ar rīkojumu ir atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, izņemot sapulces, gājienus un piketus (atbilstoši likumam “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”) ārtelpās, ja tur vienlaikus pulcējas līdz 50 cilvēkiem; ierobežota pulcēšanās privātos pasākumos, paredzot, ka tajos piedalās ne vairāk kā 10 cilvēki un ne vairāk kā divas mājsaimniecības vienlaikus.

Savukārt, lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu, respektējot Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātās personas tiesības uz reliģijas brīvību, reliģiskās darbības veikšanas vietās, ar rīkojumu noteikts papildus vispārējiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem ievērot arī šādus piesardzības pasākumus:

1. reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra;

2. vienam apmeklētājam tiek paredzēts ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas;

3. pie ieejas ir publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā.

Attiecībā uz svētdienas skolu nodarbību noturēšanu laika periodā no š.g. 9. novembra līdz š.g. 6. decembrim, svētdienas skolas notur tikai individuālas nodarbības vai nodarbības vienas mājsaimniecības ietvaros, lai izvairītos no dažādu grupu saskarsmes.

Atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, visos gadījumos ir ievērojami ierobežošanas pamatprincipi – informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

Tieslietu ministrija aicina ikvienu izvērtēt riskus, pirms apmeklēt publiskās vietas, t.sk. dievnamus.

Ministrija aicina arī visas reliģiskās organizācijas publiski informēt draudzes locekļus par ierobežojumiem, t.sk. publiskojot Veselības ministrijas epidemioloģiskās prasības, un ar atbildību izturēties pret tiem, ievērojot maksimālo piesardzību.

Tāpat reliģiskajām organizācijām ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanai.

Gadījumā, ja tiks konstatēts saslimšanas gadījumu pieaugums ar Covid-19 infekciju reliģiskās darbības veikšanas vietās vai epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanas gadījumi reliģiskajās organizācijās, atbildīgās institūcijas var rosināt pārskatīt noteiktos ierobežojumus, pastiprinot to