Šodien Ministru kabineta komiteja akceptēja jauno Maksātnespējas likumu. To izstrādājuši Tieslietu ministrijas un VA „Maksātnespējas administrācija” speciālisti saskaņā ar Latvijas valdības un Starptautiskā Valūtas fonda parakstīto Nodomu protokolu un Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plānu. Likumprojekts izstrādāts, lai uzlabotu maksātnespējas tiesisko regulējumu. Tā kā bija nepieciešams izdarīt ļoti apjomīgus grozījumus pašlaik spēkā esošajā Maksātnespējas likumā, tika pieņemts lēmums izstrādāt jaunu likumprojektu. Jaunajā likumprojektā paredzēts, ka juridiskajām personām maksātnespējas situācijās būs iespēja izmantot divus pamatprocesus: tiesiskās aizsardzības procesu (turpmāk – TAP) un juridiskās personas maksātnespējas procesu, savukārt fiziskajām personām – bankrota procesu un saistību dzēšanas procesu. Ar jauno likumu paredzēts atvieglot juridisko personu pieeju maksātnespējas procesam. Proti, juridiskās personas maksātnespējas process varēs tikt ierosināts, pamatojoties uz juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, kurā juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis deklarē tās maksātnespēju. Savukārt, izlemjot par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, pamatojoties uz kreditora iesniegto pieteikumu, vairs netiks piemērots tā saucamais „bilances kritērijs”, kad parādnieka parādsaistības pārsniedz aktīvus. Lai nodrošinātu maksātnespējas procesa sākotnējo finansēšanu, noteikts, ka maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas priekšnoteikums ir maksātnespējas procesa depozīta iemaksa Ls 200 apmērā Maksātnespējas administrācijas speciāli izveidotā kontā. Pienākums nodrošināt maksātnespējas procesa sākotnējo finansējumu ir tā pieteicējam. Šāds regulējums nodrošinās to, ka valstij nebūs jāsedz izmaksas maksātnespējas procesos, kur parādnieka uzņēmumā nav aktīvu, kā arī to, ka maksātnespējas procesu neizmantos kā parādu piedziņas mehānismu. Maksātnespējas procesa efektīvas un likumīgas gaitas nodrošināšanai tādi jautājumi kā parādnieka mantas pārdošanas plāns, mantas neesamība parādnieka uzņēmumā, administratora atlīdzības apmērs, maksātnespējas procesa izmaksas, kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns, kā arī maksātnespējas procesa pasākumu izpilde, tiks saskaņoti ar kreditoriem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Jaunais Maksātnespējas likums paredzēs iespēju pāriet no maksātnespējas procesa uz TAP. Šo procedūru nevarēs izmantot, ja parādniekam maksātnespējas process būs pasludināts, pamatojoties uz to, ka parādniekam gada laikā otro reizi tika ierosināta TAP lieta, bet netika pasludināta TAP īstenošana, ja īstenojot TAP, parādnieks nebūs veicis likumā noteiktās darbības vai būs sniedzis nepatiesas ziņas, ja parādnieks ilgāk par 30 dienām nepildīs TAP pasākumu plānu un citos likumā noteiktajos gadījumos. Savukārt fiziskās personas maksātnespējas process būs tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura gaitā tiks realizēta parādnieka manta un segti kreditoru prasījumi, ievērojot kreditoru kopuma intereses. Labticīgam parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tiks dota iespēja tikt atbrīvotam no nenokārtotām saistībām. Fiziskās personas maksātnespējas process sastāvēs no bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras. Bankrota procedūras ietvaros tiks realizēta visa parādnieka manta un no tās realizācijas iegūtie līdzekļi tiks novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai. Saistību dzēšanas procedūras ietvaros parādnieka ienākumi tiks novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai un pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa beigām tiks dzēstas šīs procedūras ietvaros nesegtās saistības. Fiziskajai personai varēs piemērot maksātnespējas procesu, ja šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz Ls 5000 vai sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz Ls 10 000, vai arī trīs mēnešu laikā nav bijis iespējams izpildīt izpildu dokumentu par parāda piedziņu no parādnieka vai arī sakarā ar pierādāmiem apstākļiem izpildu dokumenta pilnīga izpilde nebūs iespējama saistībā ar to, ka parādniekam nav mantas, uz kuru varētu vērst piedziņu. Ar pilnu Maksātnespējas likumprojekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.  Likums vēl jāizskata valdībai un jāpieņem Saeimai. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv