Atbalsta regulējumu administratīvā sloga mazināšanai
Otrdien, 4. septembrī, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas virzītos jaunos Ministru kabineta noteikumus "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība", lai mazinātu administratīvo slogu un izmaksas dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā. Tieslietu ministrija, pārskatot līdz šim spēkā esošo tiesisko regulējumu dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā, secināja, ka tas ir pārāk detalizēts un sīkumains, jo paredz virkni prasību, kas nerada tiesiskās sekas, ja attiecīgās prasības netiek pildītas. Piemēram, turpmāk nevajadzēs kopēt visu dokumentu, bet gan tikai dokumenta oriģināla daļu, kas satur nepieciešamo informāciju. Šāds regulējums atvieglos, piemēram, personu apliecinoša dokumenta – pases kopēšanu, jo nebūs jākopē visa pase, bet gan tikai pases datu lapu. Papildus ir pārskatīts regulējums dokumenta rekvizītu noformēšanai. Piemēram, svītrota prasība, ka dokumentā var būt tikai viens apstiprinājuma uzraksts. Būtiskas izmaiņas paredzētas pārvaldes dokumentiem, jo ir svītrots regulējums, kas nerada tiesiskās sekas. Papildus Tieslietu ministrija plāno sagatavot dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas, lai skaidrotu jaunajos Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības dokumentu izstrādāšanai un noformēšanai, sniedzot uzskatāmus piemērus šo prasību piemērošanai. Vadlīnijas varēs izmatot kā palīglīdzekli dokumentu noformēšanā. No projektā ietvertā regulējuma jaunas administratīvās izmaksas neveidosies. Minētais noteikumu projekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ar noteikumu projektu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; E-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv