Atbalsta TM sagatavotos uzlabojumus uzturlīdzekļu izmaksāšanā
Ceturtdien, 6. oktobrī, Saeima 2. lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu, kas paredz valsts garantēto uzturlīdzekļu saņēmēju loka paplašināšanu, piešķiršanas kārtības vienkāršošanu, kā arī uzturlīdzekļu parādnieku datu pieejamību atbilstoši Satversmes tiesas norādījumiem par viņu bērnu privātās dzīves neaizskaramību. Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts "Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums” turpmāk paredz:
  • Izmaksāt uzturlīdzekļus personai arī pēc pilngadības sasniegšanas, ja pilngadīgā persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai.
  • Mazināt birokrātisko slogu un atvieglot iesniedzējam uzturlīdzekļu saņemšanu un nodrošināt, ka bērns saņem uzturlīdzekļus aptuveni par 6 mēnešiem ātrākā laika periodā, nekā tas ir šobrīd. Turpmāk iesniedzējs varēs saņemt uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā administratīvā procesa ietvaros, uzreiz vēršoties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā, ja starp vecākiem nepastāvēs strīds. Līdz ar to bērns uzturlīdzekļus no fonda saņems jau aptuveni 2-3 mēnešu laikā, nevis 9 mēnešu laikā.
  • Veicināt uzturlīdzekļu parādnieku motivāciju veikt uzturlīdzekļu maksājumus, ieviešot jaunu regulējumu pie uzturlīdzekļu izmaksas administratīvā procesa ietvaros, ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2016. gada 16. jūnija spriedumu. Proti, gadījumā, ja uzturlīdzekļi tiks izmaksāti administratīvā procesa ietvaros, parādnieks ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda  administrāciju varēs noslēgt vienošanos, kā veikt maksājumus, ja nespēs nodrošināt minimālos uzturlīdzekļus pilnā apmērā. Pie šādiem apstākļiem, parādnieka dati netiks publiskoti, kā arī tiks apturēts likumisko procentu pieaugums.
  • Nodrošināt informācijas publiskošanu par parādniekiem portālā www.latvija.lv. Informācija par parādnieku turpmāk būs daļēji publiski pieejama, lai novērstu bērna pamattiesību nepamatotu aizskaršanu, uz ko norādīja Satversmes tiesa iepriekš minētajā spriedumā. Likumprojekts paredz, ka informāciju par parādniekiem apkopos Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, un tā būs pieejama, izmantojot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv platformu. Fiziskām personām informācija par parādniekiem būs pieejama, autentificējoties portālā ar elektronisko identifikācijas karti, elektronisko parakstu vai internetbankas palīdzību. Turklāt informāciju par parādnieku persona varēs iegūt tikai tādā gadījumā, ja būs zināms parādnieka vārds, uzvārds un personas kods.
Pielikumā grafiks par atgūto uzturlīdzekļu apmēru!                 Pievienotie dokumenti