2008. gada 18. decembrī Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Padome pieņēma Regulu Nr.4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās. Regula stājas spēkā šā gada 30. janvārī, un tās piemērošana pilnā apmērā sāksies pēc divarpus gadiem. Regula attiecas uz visām uzturēšanas saistību lietām, kas izriet no ģimenes attiecībām ES dalībvalstīs, piemēram, kad bērna māte vēlas piedzīt uzturlīdzekļus bērnam no citā ES dalībvalstī dzīvojoša bērna tēva, kad laulātais vēlas piedzīt līdzekļus uzturam no otra laulātā citā dalībvalstī u.c. Regulu piemēro tikai pārrobežu lietās, piemēram, kur uzturēšanas saistību lietā iesaistītajām personām dzīvesvietas ir dažādās valstīs vai ir dažādu valstu pilsonības. Regulā ietverti vienoti un saskaņoti noteikumi par to, kuras ES dalībvalsts tiesa ir kompetenta skatīt konkrēto lietu par uzturlīdzekļu piedziņu. Proti, uzturlīdzekļu kreditori varēs savas dzīvesvietas dalībvalstī vērsties pret parādniekiem, kas dzīvo kādā citā valstī. Lai pēc iespējas ātrāk nonāktu pie risinājuma uzturēšanas saistību lietās, atsevišķos gadījumos puses var arī vienoties par konkrētas ES dalībvalsts tiesu, kurā skatīt radušos strīdu. Atbilstoši regulai vienā ES dalībvalstī pieņemtam nolēmumam citā ES dalībvalstī būs tāds pats spēks kā tā pieņemšanas dalībvalstī, jo to būs iespējams brīvi izpildīt jebkurā citā dalībvalstī, piemēram, kurā parādniekam ir manta un iespējams vērst piedziņu. Ar regulas palīdzību uztura kreditoriem ES ir radīta iespēja viegli un ātri iegūt tiesas spriedumu, kas brīvi izpildāms Eiropas tiesiskajā telpā. Tādējādi tiek nodrošināta spriedumu uzturēšanas saistību lietās vienkāršāka, zemāku izmaksu aprite, kā arī veicināta regulāra uztura maksājumu saņemšana. Papildus ar regulu tiek izveidots dalībvalstu sadarbības mehānisms, proti, dalībvalstu centrālās iestādes, ar kuru palīdzību uzturlīdzekļu kreditoriem būs vienkāršāk aizsargāt savas intereses un nodrošināt piedziņas efektivitāti un regularitāti. Latvijā tas ir Uzturlīdzekļu garantiju fonds. Regulā ietverti arī noteikumi par juridiskās palīdzības sniegšanu, tostarp paredzot bezmaksas tiesvedību lietās par uzturēšanas saistībām bērniem, kas jaunāki par 21 gadu. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv