Informācija presei
Augstajā ES Vispārējās tiesas tiesneša amatā uz vēl vienu termiņu iecelta Inga Reine
2019. gada 1. februārī Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu valdību pārstāvji ES Vispārējās tiesas tiesneša amatā atkārtoti uz vēl vienu termiņu no 2019. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. augustam iecēla Ingu Reini. Inga Reine Vispārējās tiesas tiesneses amatā darbojas kopš 2016. gada 1. septembra, kad Vispārējās tiesas reformas ietvaros, dubultojot Vispārējās tiesas tiesnešu skaitu, Latvijas Republika varēja nominēt kandidātu uz otru valstij piešķirto tiesneša amata vietu. Ingas Reines amatu pilnvaru termiņš sākotnēji bija noteikts līdz 2019. gada 31. augustam. Ingas Reines atkārtotu virzīšanu Vispārējās tiesas tiesneša amatam rosināja Tieslietu ministrija un atbalstīja Ministru kabinets. Ievērojot tiesnešu iecelšanas kārtību Vispārējā tiesā, dalībvalsts izvirzītā pretendenta kandidatūra tiek nosūtīta īpašai ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 255. pantu izveidotai komitejai konfidenciāla viedokļa sniegšanai par kandidāta atbilstību tiesneša amatam. Pamatojoties uz šo viedokli, Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvji lemj par tiesneša iecelšanu amatā. Saskaņā ar LESD 254. panta otro daļu, skatot to kopā ar 255. panta pirmo daļu, Vispārējās tiesas locekļus izraugās no tādu personu vidus, kuru neatkarība nav apšaubāma un kuras atbilst prasībām attiecībā uz tiesnešu augstiem amatiem. Komiteja, kas izveidota saskaņā ar LESD 255. pantu, sniedza atzinumu, ka Inga Reine atbilst Vispārējās tiesas tiesneša pienākumu veikšanai, un uz šā atzinuma pamata dalībvalstu valdību pārstāvji pieņēma lēmumu par Ingas Reines apstiprināšanu amatā uz vēl vienu termiņu. Pirms karjeras uzsākšanas Vispārējā tiesā Inga Reine bija padomniece Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES un atbildēja par institucionālajiem, horizontālajiem, juridiskajiem jautājumiem, Vispārējo jautājumu darba grupu un attiecībām ar Eiropas Parlamentu. No 2003. gada līdz 2012. gadam Inga Reine bija Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās.