Informācija presei
B.Broka: vardarbības upuriem beidzot pieejama efektīva valsts aizsardzība
Vardarbības upuru aizsardzības mehānisms darbojas veiksmīgi - pirmajos tā darbības mēnešos no 1.marta līdz 27.aprīlim - šo iespēju izmantojušas jau 55 personas. Kā zināms, šā gada 31. martā spēkā stājās grozījumi vairākos likumos, kas paredz iespēju no vardarbības cietušai personai civilprocesuālajā kārtībā vērsties tiesā un lūgt noteikt ierobežojumus vardarbīgajai personai. Šajā laika posmā šo iespēju izmantojušas jau 55 personas. Grozījumi Civilprocesa likumā, likumā „Par policiju”, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Krimināllikumā un Bāriņtiesu likumā nosaka - no vardarbības un vajāšanas cietušas personas civilprocesuālā kārtībā var vērsties tiesā, tai skaitā ar policijas starpniecību, un lūgt tiesu noteikt ierobežojumus vardarbīgajai personai. Tiesa var noteikt pienākumu varmākam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo cietusī persona; aizliegumu netuvoties mājoklim tuvāk par tiesas noteikto attālumu; aizliegumu varmākam jebkurā veidā sazināties ar cietušo u.c. Kopš likumu grozījumu spēkā stāšanās jau 55 personas izmantojušas iespēju un iesniegušas tiesās pieteikumu par pagaidu aizsardzības pasākumu noteikšanu pret varmāku. Vairumā gadījumā – 44 – šie lūgumi ir apmierināti; savukārt 34 reizēs (no 44 apmierinātajām) tiesa uzlikusi par pienākumu atbildētājam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, un aizliegusi tajā atgriezties un uzturēties. Tieslietu ministre Baiba Broka atzinīgi vērtē pieņemto grozījumu efektu un norāda: „Vardarbība visdažādākajās tās izpausmēs – fiziska, psiholoģiska, ekonomiska, seksuāla – bieži vien sabiedrībai nav redzama. Tomēr tā pastāv, un pret tās izskaušanu jāizmanto visi pieejamie līdzekļi. Pieņemot šos grozījumus un aicinot cilvēkus neklusēt par vardarbību, mēs esam izveidojuši mehānismu, kura efektivitāti apliecina ne vien atbilstošu prasības pieteikumu skaits, bet arī atzinība no tiesas, policijas, citu ministriju, nevalstisko organizāciju un vēstniecību puses”. Papildu informācija: Grozījumi likumā „Par policiju” paredz jaunas tiesības Valsts policijai un pašvaldības policijai. Ja izsaukuma konstatē, ka pastāv tūlītēji draudi, ka varmāka varētu nodarīt kaitējumu personai, tiesībsargājošās personas tūlīt var pieņemt attiecīgus lēmumus, lai pasargātu cietušo. Izskatīt jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību var jebkurā tiesas procesa stadijā, arī pirms prasības celšanas. Tā kā vardarbības upuriem ir atvieglota pierādījumu nasta, vienlaikus likumdošana nosaka pastiprinātu atbildību par nepatiesas informācijas sniegšanu tiesā. Ja tiesa pieņēmusi lēmumu par vardarbības upura pagaidu aizsardzību pret vardarbību pirms prasības celšanas, vardarbības upurim nav pienākums celt prasību, bet tas varētu būt viņa interesēs, lai saņemtu turpmāku aizsardzību. Inese Auniņa, tieslietu ministres preses sekretāre, Tālrunis: 67036861; 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv