attēls

Ar tieslietu ministra Jāņa Bordāna lēmumu pret Valsts zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektori Solvitu Zvidriņu ierosinātās disciplinārlietas materiāli ir nosūtīti Ģenerālprokuratūrai pārbaudes veikšanai un attiecīga lēmuma pieņemšanai.

Ar tieslietu ministra 2020.gada 8.aprīļa lēmumu VZD ģenerāldirektorei tika piemērots disciplinārsods – atbrīvošana no amata. Likums nosaka, ka disciplinārsoda piemērošana neizslēdz ierēdņa civiltiesisko atbildību, administratīvo atbildību vai kriminālatbildību. Disciplinārlietas izmeklēšanas komisija VZD ģenerāldirektores rīcībā saskatīja arī pazīmes, kas liecina par iespējamu Krimināllikumā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Disciplinārlietas izmeklēšanas rezultātā tika noskaidrots, ka VZD vadītāja ir pieļāvusi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārkāpumus – nav pildījusi likumā uzlikto pienākumu ar finanšu līdzekļiem rīkoties likumīgi un lietderīgi, nodarot valstij būtisku mantisku zaudējumu vismaz 74 460 eiro apmērā. Pārbaudot nodarbinātajiem izmaksāto prēmiju apmēra atbilstību normatīvajiem aktiem un VZD rīkojumiem, tika konstatēts, ka 2019.gadā izmaksāto prēmiju apmērs pārsniedz pieļaujamo 83 gadījumos un 2018.gadā – 89 gadījumos.

Tāpat arī Ģenerālprokuratūrai ir nosūtīti disciplinārlietas materiāli sakarā ar iespējamiem būvju kadastrālās uzmērīšanas tāmē norādītā darba apjoma pierakstījumiem vai citām prettiesiskām darbībām pasūtījumu izpildes procesā. Pie vienādām darba normām dažiem būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistiem fiksēts nesamērīgi augsts darba ražīgums un atalgojums iepretī pārējiem speciālistiem. Šos apstākļus nav iespējams izvērtēt disciplinārlietas ietvaros, tāpēc iegūtā informācija ir nodota tiesībsargājošajām iestādēm.

 

Informāciju sagatavoja:
Andris Vitenburgs
Tieslietu ministra preses sekretārs