Bordāns: Ekonomisko lietu tiesa sniegs būtisku ieguldījumu Latvijai cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Piektdien, 30. augustā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalījās Finanšu nozares asociācijas organizētajā augsta līmeņa diskusijā par publiskā un privātā sektora sadarbību informācijas apmaiņā cīņā ar finanšu noziegumiem. Diskusijas ietvaros tika pārrunāta līdzšinējā Latvijas pieredze un starptautiskā pieredze publiskā un privātā sektora sadarbībā, kā arī jomas attīstības plāni nākotnē. Savā atklāšanas uzrunā tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzteica privātā sektora atsaucību par tik nepieciešamās informācijas sniegšanu efektīvai noziegumu apkarošanai, kā arī uzsvēra valsts atbildību par iegūtās informācijas izmantošanu rezultātu sasniegšanai: “Šie administratīvie informācijas apmaiņas pasākumi ir liels slogs uzņēmējiem. Novērojams, ka bankas tiek demotivētas nodarboties ar savu pamatbiznesu - kreditēšanu. Brīžiem pat pirmšķietami nemotivēti tiek atteikta konta atvēršana, kas skaidras naudas darījumu ierobežošanas situācijā stāvokli "vienkāršajam Latvijas klientam" padara vēl sarežģītāku. Arī par šiem jautājumiem nāksies domāt.” Vienlaikus J. Bordāns uzsvēra, ka Tieslietu ministrija ir spērusi vairākus būtiskus soļus, lai izstrādātu mehānismus, kas vērsti uz efektīvāku Latvijas iestāžu cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Viens no tiem ir jaunas specializētas tiesas izveidošana komercstrīdu, korupcijas, ekonomisko un finanšu noziegumu jomā ar mērķi nodrošināt ātru un kvalitatīvu iztiesāšanu arī sarežģītās ekonomisko un finanšu noziegumu lietās. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir sarežģīts un bieži vien ļoti komplekss noziedzīgs nodarījums, kas prasa zināšanas, kas iet līdzi laikam, tāpēc arī ekonomisko lietu tiesa būtu moderns risinājums cīņā ar šāda veida noziedzību. Tāpat tieslietu ministrs norādīja, ka Tieslietu ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu "Par nepieciešamību īstenot revīziju par faktoriem, kas ietekmē efektīvu kriminālprocesu par noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas un finanšu jomās izmeklēšanu un iztiesāšanu" ar mērķi valdības līmenī izlemt jautājumu par turpmākajiem soļiem tiesībsargājošo iestāžu un tiesu varas darbības uzlabošanai ekonomisko noziegumu efektīvākai apkarošanai. Pēc Tieslietu ministrijas aicinājuma Valsts kontrole 2019. gada augustā ir uzsākusi jaunu revīziju, kā ietvaros tiks vērtēti kriminālprocesi par noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas un finanšu jomā, lai vispusīgi novērtētu procesu virzību ietekmējošos faktorus, veiktu kompleksu izvērtējumu, apzinātu kriminālprocesu izmeklēšanas efektivitāti kavējošos faktorus un sniegtu priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Turklāt plānots izvērtēt arī kriminālprocesu virzību kavējošos faktorus ne tikai pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, bet arī prokuratūrā un tiesā. Valsts kontrole revīziju plāno pabeigt līdz 2020.gada 20.decembrim.   Papildu informācija 2018.gada 23. augustā Eiropas Padomes (EP) noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja (Moneyval) publicēja Latvijas 5. kārtas savstarpējā novērtējuma ziņojumu par tās noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) sistēmas efektivitāti par periodu no 2014. gada līdz 2017. gada novembrim. Minētajā ziņojumā attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu un personu saukšanu pie kriminālatbildības eksperti konstatēja, ka Latvijas tiesiskais regulējums atbilst to starptautisko līgumu saistībām, kuras Latvija ir uzņēmusies un ir stabils pamats, lai efektīvi izmeklētu un sauktu pie kriminālatbildības personas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Vienlaikus eksperti ziņojumā norādīja, ka ir nepieciešama aktīvākā rīcība, piemērojot izveidoto tiesisko bāzi un efektīvi apkarojot šādus noziegumus.     Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv