Informācija presei
Bordāns: tiesu darbs nav apstājies, bet tajās tiks nodrošināti piesardzības pasākumi
  Ņemot vērā valdības rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir vērsis tiesu priekšsēdētāju uzmanību uz to, ka valsts un pašvaldību iestādēm, tostarp tiesām ir noteikts pienākums izvērtēt un, iespēju robežās, nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. J.Bordāns uzsver, ka Ministru kabineta rīkojums nav pamats iestādes funkciju izpildes pilnīgai vai daļējai apturēšanai, bet gan ļauj pakalpojumus sniegt attālināti. “Nevajadzētu šo ārkārtas situāciju uztvert kā iemeslu darba paralizēšanai, it sevišķi tādu pakalpojumu sniegšanā, kuri ir vitāli svarīgi – īpaši šobrīd – uzņēmējdarbības veicināšanai un tos nav iespējams sniegt attālināti,” akcentē ministrs. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” tiesas priekšsēdētājs atbild par tiesas darba organizāciju, par lietu un citu pienākumu sadali starp tiesnešiem un tiesas funkciju īstenošanu kopumā. J.Bordāns neizslēdz iespēju, ka ārkārtas situācija ir radījusi lielu satraukumu un spriedzi tiesu kolektīvos, tomēr aicina pieņemt saprātīgus lēmumus, kas objektīvi ir atbilstoši konkrētajiem apstākļiem. Tiesas darba pilnīga paralizēšana nav sabiedrības interesēs un var skart personu pamattiesības, it īpaši gadījumos, kad situācija risināma steidzami, piemēram, skar bērnu intereses, aizsardzību pret vardarbību, ar brīvības ierobežošanu saistīti jautājumi. Tieslietu ministrija norāda, ka tiesas funkciju izpilde ir jānodrošina arī ārkārtējās situācijas laikā, jo tiesības uz taisnīgu tiesu ir personas pamattiesības, kas noteiktas Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā. Šīs tiesības atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 116.pantam nevar tikt ierobežotas. Vienlaikus Tieslietu ministrija aicina tiesu priekšsēdētājus nodrošināt nepieciešamos piesardzības pasākumus attiecībā uz tiesas funkciju izpildi, piemēram, ārkārtas situācijas laikā personas uzklausīt videokonferences režīmā, īpaši no COVID-19 skartajās valstīs atrodošās personas, lai samazinātu un izslēgtu nepieciešamību tām apmeklēt Latviju. Tieslietu ministrija ir gatava sniegt visu nepieciešamo atbalstu pārrobežu videokonferences organizēšanai. Tiesu priekšsēdētājiem ieteiktie piesardzības pasākumi ārkārtējās situācijas laikā:
  1. personas, kuru mītnes vieta ir kāda no Covid-19 skartajām valstīm, kā arī iespēju robežās citas personas, kuru mītnes vieta ir ārvalstīs, un tiesas sēde plānota laikā līdz 14.aprīlim uzklausīt videokonferences režīmā un samazināt vai izslēgt nepieciešamību šādām personām apmeklēt Latviju.
  2. izvērtēt iespēju (vērst lietas dalībnieku uzmanību uz iespēju) lietu izskatīt videokonferences režīmā arī visos citos gadījumos, kad plānota tiesas sēde ārkārtas situācijas laikā.
  3. izvērtēt lietas izskatīšanas atlikšanu, ja lietas dalībnieks iesniedzis ziņas, kas apliecina, ka persona atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma 4.12.punktam atrodas pašizolācijā dzīvesvietā (mājas karantīnā), un darbu veic attālināti.
  4. īpaši uzmanīgi novērtēt procesuālo sankciju piemērošanas pamatu gadījumos, ja persona nav ieradusies uz tiesas sēdi ārkārtas situācijas laikā.
  5. nodrošināt lietu, kas izskatāmas rakstveida procesā, izskatīšanu plānotajos datumos.
  6. izvērtēt iespēju ierobežot tiesas apmeklētāju pieņemšanu klātienē, ja minēto jautājumu (piemēram, dokumentu iesniegšanu vai saņemšanu var nodrošināt attālināti).
Vēršam uzmanību, ka Ministru kabinets 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" nav noteicis valsts vai pašvaldību iestāžu darba pārtraukšanu. Ministru kabineta rīkojuma 4.1.punktā valsts un pašvaldību iestādēm noteikts pienākums, izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai attālināti. No minētā secināms, ka Ministru kabineta rīkojums nav pamats iestādes funkciju izpildes pilnībā vai daļā apturēšanai, bet gan ļauj pakalpojumus sabiedrībai sniegt attālināti, ja tas ir iespējams. Savukārt pašizolācijas pienākums attiecas uz noteiktu personu loku, kas pašas ir atgriezušās no Covid-19 valstīm vai bijušas ciešā kontaktā ar šādu personu. Pārējām personām nav noteikti pārvietošanās vai darbspēju ierobežojumi. Tieslietu ministrija aicina atbildīgi izturēties pret savu un apkārtējo veselību!