Informācija presei
Būtiski pieaugs tiesu un tiesībsargājošo iestāžu darbinieku apmācības
Šajā gadā uzsāks vērienīgo tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas pasākumu īstenošanu, piesaistot tam Eiropas Sociālā fonda finansējumu. “Lai uzsāktu šī projekta ieviešanu, ir ieguldīts pamatīgs darbs. Šādas plaša mēroga apmācību, stažēšanās un labākās prakses apmaiņas aktivitātes tiesnešiem, prokuroriem, izmeklētājiem, kā arī citu juridisko profesiju pārstāvjiem un sistēmas modernizācijas pasākumi līdz šim Latvijā nav īstenoti. Vērtēju šo projektu kā lielisku iespēju celt mūsu tiesnešu un citu juridisko profesiju pārstāvju kvalifikāciju, tādā veidā stiprinot tiesu varu,” norāda tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Juridisko profesiju pārstāvji būs iesaistīti profesionālajās apmācībās, tostarp, piedāvājot pilnveidot zināšanas profesijā primāri nepieciešamo tiesību jomu aktualitātēs, starptautiskās sadarbības jautājumos, ES tiesību un cilvēktiesību, alternatīvo strīdu izšķiršanas veidu kontekstā, tiesu ekspertīžu un citās jomās. Tāpat tiks piedāvāts papildināt svešvalodu zināšanas un citas vispārējās prasmes. “Lai nodrošinātu projekta ieviešanu, Tiesu administrācija šobrīd aktīvi īsteno sagatavošanas aktivitātes, tostarp, strādāt pie detalizēta pasākumu plāna, kas arī iezīmēs apmācāmo amatpersonu un darbinieku skaitu, apmācību saturu un metodoloģiju,” norāda Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics. Apmācību realizēšanā iecerēts, tostarp, piesaistīt arī vadošās Eiropas profesionālās apmācību iestādes, kā arī izvērtēt iespējas pārņemt labāko un Latvijas sistēmai atbilstošāko ārvalstu pieredzi. Tāpat kvalifikācijas celšanas procesā plaši plānots izmantot modernās tehnoloģijas, nodrošinot procesa efektivitāti, racionalitāti un pieejamību. Aktīvi apmācību procesu plānots uzsākt 2017. gada sākumā, taču atsevišķas mācības, jo īpaši, svešvalodu un vispārējo prasmju - tiks realizētas jau šogad. Tiesu administrācija projektu realizēs ciešā sadarbībā ar Augstāko tiesu, Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts tiesu ekspertīžu biroju.   Papildu informācija   Pasākumi kopējais budžets - 11.7 milj. eiro tieslietu jomā piešķirts laika periodā līdz 2022. gadam ar mērķi sekmēt komercdarbības vides uzlabošanu Latvijā un Eiropā. Papildus apmācību aktivitātēm, paredzēts veikt visaptverošu tiesu sistēmas novērtējumu. Tāpat iecerēts izstrādāt virkni tiesu un tiesībsargājošo institūciju darbā nepieciešamo vadlīniju, rokasgrāmatu un judikatūras apkopojumu.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv     Vjačeslavs Mitničuks Tiesu administrācijas Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas projektu koordinators Tālrunis: 67063802 E-pasts: Vjaceslavs.Mitnicuks@ta.gov.lv