Informācija presei
Lai attīstītu dzimtsarakstu sistēmas infrastruktūru un saistītos pakalpojumus, 2009. gadā tika izstrādāta Civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmas attīstības koncepcija, nosakot iespēju ikvienā civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādē reģistrēt civilstāvokļa aktu un nekavējoties iegūt ticamu aktuālo informāciju, sasniedzot mērķi - samazināta papīra dokumentu aprite, uzlabota procesā iesaistīto reģistrācijas iestāžu darbības efektivitāte un nodrošināta iedzīvotājiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm sniegto pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. Līdz ar to, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Valsts reģionālās attīstības aģentūru īstenoja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu „Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma” (Nr. 3DP/3.2.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/010). Realizējot koncepcijā minēto pasākumu kopumu, kā arī informācijas sistēmas izveides un darbības tiesiskā pamata nodrošināšanai ir izstrādāts jauns normatīvais regulējums - 2013. gada 1. janvārī  stājās spēkā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, nosakot, ka civilstāvokļa aktu reģistrācija notiek vienotā informācijas sistēmā (turpmāk-CARIS). Līdz ar to, dzimtsarakstu iestāde ziņas par noslēgtajām laulībām, reģistrētajiem dzimšanas un miršanas faktiem iekļauj, aktualizē un atjauno CARIS. Ievērojot Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 47. panta otro daļu, no CARIS izdrukā laulības, dzimšanas un miršanas apliecības, izziņas par civilstāvokļa akta reģistrāciju, kā arī civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta datorizdrukas. Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošie dokumenti, kas izdrukāti no CARIS atšķirsies no līdzšinējiem – turpmāk apliecības būs uz A4 formāta baltas lapas, izdrukātā informācija būs melnbalta, amatpersona apliecību parakstīs un apzīmogos manuāli. Tāpat, līdz ar CARIS ieviešanu, tiks ieviesti šādi e-pakalpojumi, kuri būs izvietoti Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē www.tm.gov.lv, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļa vietnē www.pmlp.gov.lv, kā arī Latvijas valsts portālā www.latvija.lv: 1) Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana; 2) Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana; 3) Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana; 4) Reģistru ierakstos iekļauto ziņu un aktuālās informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm; 5) Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma. Izmantojot e-pakalpojumus „Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana”, „Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana”, Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana” privātpersonai ir iespēja pieprasīt atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību (vai attiecīgu izziņu). Privātpersona pieprasītos dokumentus varēs saņemt izvēlētā dzimtsarakstu nodaļā. E-pakalpojums „Reģistru ierakstos iekļauto ziņu un aktuālās informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm” nodrošinās valsts pārvaldes iestādes ar kvalitatīvu un pilnīgu aktuālo informāciju par reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem, samazinās informācijas aprites laiku un resursu patēriņu, uzlabos iekšējos procesus iestādē un novērsīs atkārtotu manuālu datu ievadi vairākās reģistrācijas sistēmās. Pakalpojums tiks nodrošināts, izmantojot WEB servisus. E-pakalpojums „Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma” nodrošinās fiziskās un juridiskās personas ar kvalitatīviem un pilnīgiem civilstāvokļa aktu reģistrācijas statistikas datiem.