Informācija presei
Disciplinārlietu komisija pieņem divus lēmumus par zvērinātu tiesu izpildītāju rīcību
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2016. gada 6. aprīļa sēdē, kurā izskatīja ar tieslietu ministra 2016. gada 24. marta rīkojumu ierosinātu disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju, nolēma uzlikt zvērinātam tiesu izpildītājam disciplinārsodu – piezīmi. Zvērināts tiesu izpildītājs ar savu rīcību, neveicot izpildu darbības gandrīz 10 gadus, pieprasot par to atlīdzību no parādnieka, kā arī neizskaidrojot piedzinējam un parādniekam tiesības un pienākumus, pārkāpa Tiesu izpildītāju likuma 45. panta pirmo daļu, 48. un 79. pantu, Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 “Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm” 5. punktu, kā arī Civilprocesa likuma 568. panta otro un trešo daļu, 565. panta pirmās daļas 6. punktu, 621. panta pirmo daļu.    Disciplinārlietu komisija izvērtējot piemērojamo sodu, ņēma vērā pieļautā pārkāpuma raksturu, zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumos un to, ka zvērināts tiesu izpildītājs savu vainu ir atzinis, apņemoties, turpmāk līdzīgus pārkāpumus vairs nepieļaut, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā. Tāpat Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija izskatīja tieslietu ministra 2016. gada 30. martā ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta vēstuli. Disciplinārlietu komisija konstatēja, ka zvērināts tiesu izpildītājs izpildu lietā ilgstoši nebija vērsis piedziņu uz parādniekam piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, kaut arī piedzinējs Valsts ieņēmumu dienests šādu lūgumu bija izteicis, tādējādi pārkāpjot Tiesu izpildītāju likuma 45. pantu un Civilprocesa likuma 600. pantu. Pieļautā pārkāpuma rezultātā ilgstoši nav atgūts nodokļu parāds, kas ieskaitāms valsts budžetā, tādējādi radot būtisku kaitējumu valsts interesēm. Ņemot vērā minēto pārkāpumu, izvērtējot zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus, to, ka zvērināts tiesu izpildītājs ir atzinis savu vainu, apņemoties līdzīga satura pārkāpumus vairs nepieļaut, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, komisija nolēma uzlikt zvērinātam tiesu izpildītājam naudas sodu 715 euro apmērā.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas preses sekretāre Tālr. 67036861; E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv