Efektīva administratoru uzraudzība ir devusi rezultātu – samazinājies par administratoriem iesniegto sūdzību skaits
Lai arī pēdējo gadu laikā aktīvo maksātnespējas procesu skaits valstī nav būtiski mainījies (6500 – 7200 procesu robežās), administratoru darbību uzraugošajā Maksātnespējas administrācijā iesniegto sūdzību skaits par administratoru rīcību maksātnespējas procesos ir ievērojami samazinājies. Proti, 2015. gadā Maksātnespējas administrācijā saņemtas 319, 2016. gadā – 213, 2017. gada 1. ceturksnī - vien 42 sūdzības. Savukārt sūdzību izskatīšanas rezultātā atzīto pārkāpumu skaita īpatsvars divos gados ir būtiski palielinājies - attiecīgi 18% un 42%. Kopš 2016. gada Maksātnespējas administrācija ir paaugstinājusi savu darbības efektivitāti, kas veicinājusi sūdzību skaita samazināšanos. Piemēram, 2016. gadā Maksātnespējas administrācija, pārbaudot pēc savas iniciatīvas uzraudzības kārtībā administratoru rīcību dažādos maksātnespējas procesos, 37 gadījumos ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus, kas trīs reizes pārsniedz 2015. gada rezultātus. Būtiska nozīme efektīvas administratoru uzraudzības nodrošināšanā ir Maksātnespējas administrācijas izveidotajai Elektroniskās maksātnespējas uzraudzības sistēmai (EMUS), kurā kopš 2016. gada 30. aprīļa ir iesniegti 5819 administratoru darbības pārskati, kas ļauj ievērojami efektīvāk kontrolēt pārskatu iesniegšanu, kā arī izvērtēt tajos norādīto informāciju. Kopš 2015. gada MNA kompetencē ir nodota arī administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana saistībā ar maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšanu. Uzsākto administratīvo pārkāpumu lietu skaits pret esošajiem un bijušajiem administratoriem saglabājies vienlīdz augstā līmenī: 2015. gadā – 92, 2016. gadā – 100 un 2017. gada 1. ceturksnī – 24 lietas. Šajās lietās kopējais Maksātnespējas administrācijas uzliktais naudas sodu apmērs ir būtiski palielinājies, 2016. gadā sasniedzot 34 485 eiro, kas ir par 68% vairāk nekā 2015. gadā. Saņemtās sūdzības un atzītie pārkāpumi Īstenojot vairākus Maksātnespējas administrācijas rīcībā esošos uzraudzības mehānismus - EMUS rīkus, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa ietvaros piemērojamo administratīvo atbildību, kā arī Maksātnespējas likumā noteiktās tiesības pārbaudīt jebkura maksātnespējas procesa norises likumību, ir uzlabojusies administratoru disciplīna, pildot amata pienākumus. Attiecīgi maksātnespējas procesā iesaistītajām personām ir mazāk iemeslu būt neapmierinātām ar administratoru darbu, veicinot Maksātnespējas administrācijā iesniegto sūdzību skaita samazināšanos. Vienlaikus jāuzsver, ka joprojām administratoru rīcībā gan tiek konstatēti tādi pārkāpumi, kas ir par pamatu sertifikāta darbības izbeigšanai – pamatojoties uz Maksātnespējas administrācijas ierosinājumu 2015. gadā sertifikāta darbība izbeigta 4, 2016. gadā – 5 un 2017. gada 1. ceturksnī – 3 personām. Maksātnespējas administrācija uzsver, ka turpinās vēl aktīvāk īstenot uzraudzību pār administratoru rīcību maksātnespējas procesos, tajā skaitā, izmantojot arvien jaunas uzraudzības metodes, piemēram, pārbaudes administratoru prakses vietā, lai klātienē pārliecinātos par maksātnespējas procesa norises atbilstību normatīvo aktu prasībām.