Informācija presei
Šodien, 28.maijā, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Fizisko personu datu aizsardzības likumā, kuri vērsti uz efektīvāku personas datu aizsardzību. Grozījumi precizē pilnvarotās personas statusu Latvijā, kā arī noteiks viņas pienākumus, tiesības un atbildību. Papildus tam grozījumi paredz pārzinim* pienākumu sniegt datu subjektam** informāciju par personas datu apstrādes tiesisko pamatu un svītrot prasību sniegt informāciju par personas datu operatoru***. Ar grozījumiem precizē datu subjekta pienākumu videonovērošanas jomā sadarboties ar pārzini situācijā, kad datu subjekts ir iesniedzis pārzinim iesniegumu ar lūgumu sniegt informāciju. Proti, lai pārzinis varētu veikt informācijas pieprasījumu, papildus datu subjektam var tikt lūgts iesniegt fotogrāfiju vai iesniegumā norādīt dienu un laiku, kad datu subjekts varēja tikt nofilmēts. Tāpat grozījumi paredz, ka Datu valsts inspekcijai (DVI) ir tiesības noteiktā termiņā bez maksas saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām nepieciešamo informāciju uzdevumu veikšanai. Grozījumi precizē, kādos gadījumos būs nepieciešams veikt datu apstrādes reģistrācija DVI, kā arī noteic DVI tiesības atlikt personas datu apstrādes reģistrēšanu, ja DVI  ir noteikusi pirmsreģistrācijas pārbaudi. Tādējādi, nodrošinot datu subjektu likumīgu un godprātīgu datu aizsardzības prasību īstenošanu. Lai nodrošinātu vienotu pieeju pārziņiem, veicot datu apstrādes novērtējumu, ar grozījumiem tiek pārskatīts tiesiskais regulējums attiecībā uz datu apstrādes novērtēšanas (pašreiz auditu) veikšanu, paredzot, ka datu apstrādes novērtējuma veikšanas biežums būs balstīts uz riska pieeju. Līdz ar to, izstrādājot jaunu tiesisko regulējumu attiecībā uz datu apstrādes novērtēšanu, tiks noteikti kritēriji datu apstrādes novērtēšanai, kā arī, pamatojoties uz kritērijiem, tiks noteikts novērtējuma biežums, kā arī noteikta kārtībā, kādā novērtējums tiks iesniegts DVI. Jaunais tiesiskais regulējums būs balstīts uz riska pieejas noteikšanu, kā arī tas attieksies uz visiem pārziņiem - gan privātajā sektorā, gan valsts sektorā. Tāpat grozījumi precizē nosacījumus personas datu nodošanai uz valstīm, kas nenodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei. Ar likuma grozījumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Minētie likuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimai. * Pārzinis - fiziskā vai juridiskā persona, valsts vai pašvaldību institūcija, kura nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. ** Datu subjekts - fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt. *** Personas datu operators - pārziņa pilnvarota persona, kas veic personas datu apstrādi pārziņa uzdevumā. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv