2009. gada 10. – 11. decembrī Eiropadomes sanāksmē tika apstiprināta Stokholmas programma, kas nākamo piecu gadu periodā būs pamats sadarbībai civiltiesību un krimināltiesību jomā, kā arī policijas un muitas sadarbībai, sadarbībai patvēruma, migrācijas un vīzu politikas jautājumos Eiropas Savienībā (turpmāk – ES). Daudzgadu programma Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa pilsoņu interesēs, kas plašāk pazīstama ar nosaukumu Stokholmas programma, iezīmē politiskos mērķus tieslietu un iekšlietu jomā ES nākamajiem pieciem gadiem. Stokholmas programmā īpašs uzsvars tiek likts uz personas tiesību un interešu ievērošanu, veicinot personu pieeju tiesiskumam vienādā līmenī ikvienā dalībvalstī. Kā īpaši nozīmīgus pasākumus Tieslietu ministrija atzīmē paredzētās dalībvalstu tiesnešu un praktizējošo juristu apmācības par ES tiesību jautājumiem un sadarbības veicināšanu tieslietu jautājumos kā dalībvalstu, tā arī ES institūciju un dalībvalstu nacionālo iestāžu starpā. Gan krimināltiesiskās, gan civiltiesiskās sadarbības jomā īpaši nozīmīgi būs pasākumi, kas vērsti uz savstarpējās atzīšanas principa ieviešanu, proti, veicinot ātrāku, efektīvāku un vienkāršāku vienā dalībvalstī pieņemtā lēmuma izpildi citā dalībvalstī. Latvijas intereses tieslietu jomas attīstībā, kuras Stokholmas programmas izstrādē veiksmīgi pārstāvēja Tieslietu ministrija, Stokholmas programmā lielā mērā ir ievērotas un atspoguļotas. Tieslietu ministrs Mareks Segliņš Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē 2009. gada 1. decembrī atkārtoti norādīja uz Latvijai būtiskajiem jautājumiem un izteica pateicību Zviedrijas prezidentūrai par ieguldīto darbu. Būtiski, ka programmā ir paredzēts ES līmenī veikt izvērtējumu attiecībā uz nepieciešamību izstrādāt tiesību aktu, lai nodrošinātu vienādu tiesisko regulējumu attiecībā uz visu totalitāro režīmu noziegumiem. Šāda pieeja Stokholmas programmā tika iekļauta tieši pēc Latvijas ierosinājuma. TM Sabiedrisko attiecību nodaļa Tālr. 67036712 e-pasts: prese.tm@tm.gov.lv