Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2018. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss, lai sekmētu mobilo Eiropas pilsoņu iekļaušanos un politisko un sabiedrisko līdzdalību, un atbalstītu un uzlabotu šo pilsoņu demokrātisko iesaisti (īpaši nepietiekami pārstāvēto grupu)" Konkursa sludinājuma Nr. REC-RCIT-CITI-AG-2018 Izsludināšanas datums: 2018. gada 30. janvāris Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 26. aprīlis 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 1 500 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%       Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2018.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.   1. Konkursa mērķis Konkursa mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus risināt izaicinājumus, kuri rodas mobilitātes Eiropas Savienības (turpmāk – ES) iekšienē rezultātā, vienlaikus veicinot sekmīgu ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu brīvās pārvietošanās tiesību īstenošanu. Projekta aktivitātēm jāsekmē veiksmīga mobilo ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu iekļaušanās un iesaiste uzņemošās ES valsts pilsoniskajā un/vai politiskajā dzīvē un/vai iesaiste ES demokrātijā, īpaši attiecībā uz 2019. gada Eiropas vēlēšanām.   2. Konkursa ietvaros atbalstāmās darbības Labo prakšu izstrāde, apmaiņa un izplatība starp nacionālām/reģionālām/vietējām iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Atbalsts izpratnes veicināšanai par nacionālajām/reģionālajām/vietējām tiesību normām un to mijiedarbību ar ES pilsonības tiesībām. Tiešs atbalsts mobilo ES pilsoņu iesaistei sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, informējot un sniedzot padomus. Tas varētu ietvert (indikatīvi):
  • iekļaušanas politiku/labo praksi, kas ne tikai koncentrējas uz vienu ES mobilo pilsoņu profilu, bet ņem vērā dažādās ES pilsoņu vajadzības, kā arī dažādos izaicinājumus, ar kurām saskaras ES pilsētas, uzņemot šos pilsoņus;
  • publisko debašu veicināšanu un iesaistīšanos vietējās un ES vēlēšanās;
  • labās prakses/aktivitātes jaunajiem ES mobilajiem pilsoņiem, palīdzot apmesties, atrast darbu u.c;
  • praktiskas informācijas izplatīšanu un atbalstu par tiesībām un pienākumiem.
  NB!
  • Projektiem jābūt starptautiskiem ­– nepieciešama vismaz divu organizāciju no divām valstīm dalība.
  • Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas (nodibinātas kādā no Programmas dalībvalstīm) vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm vai privātām bezpeļņas organizācijām.
  • Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti, un Islande.
  * Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).   Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar EK pārstāvjiem.