Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludina atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku projektu atbalstam diskriminācijas novēršanai un romu integrācijai Konkursa sludinājuma Nr. REC-RDIS-DISC-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2017. gada 17. janvāris Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 21. marts 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros:   4 100 000 EUR Projekta minimālā summa: 150 000 EUR Projekta maksimālā summa: 500 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%     Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku projektu atbalstam diskriminācijas novēršanai un romu integrācijai Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2016.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 1. Konkursa mērķis Konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kuru mērķa grupa ir vismaz viena no diskriminācijai pakļautām šādām grupām: rasu vai etniskās minoritātes; personas ar invaliditāti; jauni/veci cilvēki, reliģiskās minoritātes un LGBTI (lesbietes, geji, biseksuāli, transpersonas un starpdzimumu personas). 2. Konkursa prioritātes:
 1. Cīņa ar diskrimināciju, kura radusies seksuālās orientācijas dēļ, un LGBTI tiesību uzlabošana, ir īpaši izpratni sekmējošas aktivitātes;
 2. Daudzveidības pārvaldība publiskajā un privātajā sektorā: labo prakšu noteikšana, daudzveidības pārvaldības ieguvumu noteikšana un izpratnes sekmēšana;
 3. Aktivitātes, kas sekmē izpratni par romiem un cīnās ar stereotipiem, tādējādi uzlabojot romu integrāciju sabiedrībā. Labo prakšu noteikšana un īstenošana.
 4. Izpratnes par paaudžu solidaritāti un diskrimināciju vecuma dēļ (jo īpaši jauniešu) sekmēšana.
Katrā no šīm prioritātēm tiks atbalstīts vismaz viens projekts, kas atbildīs konkursa kritērijiem un sasniegs noteiktu punktu skaitu. 3. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
 • Profesionāļu apmācība;
 • Kopīga mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, sadarbība, tai skaitā labo prakšu, ko iespējams nodot citām valstīm, noteikšana;
 • Izpratni sekmējošas un informējošas (disssemination) aktivitātes (arī vietēja mēroga), piemēram, semināri, konferences, kampaņas vai sociālo mediju un preses aktivitātes.
NB!
 1. Lūdzam ar projektu iesniegšanas kārtību iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
 2. Projektu iesniedzēji un partneri var būt valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst peļņu, projekti jāiesniedz sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 3. Projektus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti, Islande un Lihtenšteina.
 4. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).