Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludina atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: Zēnu un meiteņu izglītošana un izpratnes sekmēšana par vardarbību dzimuma dēļ - līdzeklis, lai to novērstu savlaicīgi Konkursa sludinājuma Nr. REC-RDAP-AWAR-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 24. novembris Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 8. marts 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros:   2 000 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%      Zēnu un meiteņu izglītošana un izpratnes sekmēšana par vardarbību dzimuma dēļ - līdzeklis, lai to novērstu savlaicīgi. Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-awar-ag-2016.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. Izvēlētie projekti būs daļa no Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) 2017. gada aktivitātēm cīņai ar vardarbību pret sievietēm. Iespējams, ka šajos projektos būs vizuāli jāiekļauj EK izstrādātā vizuālā informācija, kā arī projektu līderiem jābūt gataviem projektu aktivitātes un rezultātus šajā gadā atspoguļot pasākumos, EK sociālajos medijos un presē. 1. Konkursa mērķis Konkursa mērķis ir sekmēt izglītību un izpratni, lai novērstu un cīnītos ar vardarbību dzimuma dēļ, it īpaši mainot attieksmi un uzvedību pret šo fenomenu. Izglītības un izpratnes veicināšanas galvenajam mērķim vajadzētu būt informēšanai un prasmju sniegšanai meitenēm un zēniem (līdz 18 gadiem) saistībā ar dzimumu vienlīdzību, veselīgām attiecībām, dzimumu stereotipiem un lomām, cieņu pret citiem utt. Šādām iniciatīvām jāveicina kritiskā domāšana, tādējādi zēni un meitenes var kritiski izvērtēt sociālās normas, kas sekmē vardarbību dzimuma dēļ. Iniciatīvām jāsniedz iespēja jauniešiem pieprasīt viņu tiesības un aizsargāt sevi riskantās vai vardarbīgās situācijās, vienlaikus nodrošinot, ka atbildība nav tikai upurim un nesekmē upuru vainošanu. Tāpat atbalstāmas izpratni sekmējošas un izglītojošas aktivitātes, kuras sekmē apkārtējo cilvēku iesaisti. 2. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
  • izglītojošas un izpratni sekmējošas aktivitātes, piemēram, kampaņas, izstādes, semināri;
  • rīcībspējas celšana un apmācība profesionāļiem un brīvprātīgajiem, kuri kontaktējas ar meitenēm un zēniem un kuri ir vai tiks iesaistīti izglītošanā par vardarbības dzimuma dēļ izbeigšanu, tai skaitā skolotāji, skolotāju izglītotāji, vienaudžu mentori, skolu konsultanti, sporta treneri, jaunatnes līderi, ārpusstundu aktivitāšu organizētāji un līdzīgu jomu profesionāļi un brīvprātīgie.
NB!
  1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
  2. Projektu iesniedzēji un partneri var būt valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst peļņu, projektu iesniegumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
  3. Projektā jāpiedalās organizācijām no vismaz divām valstīm.
  4. Projektu iesniegumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis un Islande.
  5. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
  6. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).