Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
  Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2017. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss, lai sekmētu mobilo Eiropas pilsoņu iekļaušanos un politisko un sabiedrisko iesaisti" Konkursa sludinājuma Nr. REC-RCIT-CITI-AG-2017 Izsludināšanas datums: 2017. gada 27. aprīlis Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 29. jūnijs 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 1 000 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%    "Atklāts konkurss, lai sekmētu mobilo Eiropas pilsoņu iekļaušanos un politisko un sabiedrisko iesaisti" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2017.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.   1. Konkursa mērķis Konkursa mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus risināt izaicinājumus, kuri rodas mobilitātes Eiropas Savienības (turpmāk – ES) iekšienē rezultātā, vienlaikus sekmējot sekmīgu ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu brīvās pārvietošanās tiesību īstenošanu. Projekta aktivitātēm jāsekmē veiksmīga mobilo Eiropas pilsoņu un viņu ģimenes locekļu iekļaušanās un iesaiste uzņemošās ES valsts pilsoniskajā un politiskajā dzīvē un iesaiste ES demokrātijā, īpaši attiecībā uz 2019. gada Eiropas vēlēšanām.   2. Konkursa ietvaros atbalstāmās darbības Labo prakšu izstrāde, apmaiņa un izplatība starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām un starp nacionālām/reģionālām/vietējām autoritātēm. Atbalsts nacionālo/reģionālo/vietējo likumu izpratnei un to mijiedarbībai ar ES pilsonības tiesībām. Tiešs atbalsts mobilo ES pilsoņu iesaistei, informējot un sniedzot padomus. Tas varētu ietvert (indikatīvi):
  • iekļaušanas politiku/labo praksi, kas ne tikai koncentrējas uz vienu ES mobilo pilsoņu profilu, bet ņem vērā dažādās ES pilsoņu vajadzības, kā arī dažādos izaicinājumus, ar kuriem tie saskaras;
  • publisko debašu veicināšanu un iesaistīšanos vietējās un ES vēlēšanās;
  • labās prakses/aktivitātes jaunajiem ES mobilajiem pilsoņiem;
  • praktiskas informācijas un padomu sniegšanu.
NB!
  • Projektiem jābūt starptautiskiem ­– nepieciešama vismaz divu valstu dalība.
  • Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm vai privātām bezpeļņas organizācijām.
  • Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti, un Islande.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).