Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: "Atbalsts patvēruma un migrācijas jomas profesionāļiem, lai celtu kapacitāti bērnu tiesību un bērnu aizsardzības jomā " Konkursa sludinājuma Nr. REC-RCHI-PROF-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 13. septembris Iesniegšanas termiņš: 2016. gada 13. decembris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 3 100 000 EUR Projekta minimālā summa: 100 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%     "Atbalsts patvēruma un migrācijas jomas profesionāļiem, lai celtu kapacitāti bērnu tiesību un bērnu aizsardzības jomā" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2016.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 1. Konkursa mērķis Konkursa ietvaros tiks atbalstīta kapacitātes celšana bērnu tiesību un bērnu aizsardzības jomā profesionāļiem, kuri strādā ar bērniem migrācijas jomā un šo bērnu labā. Konkursa mērķis ir nodrošināt labāku bērnu tiesību aizsardzību un cieņu pret bērnu tiesībām Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) migrācijas jomā, ceļot kapacitāti ģimenes modeļa aprūpei (family-based care) bērniem bez vecāku pavadības (pirmā prioritāte) un ceļot kapacitāti un izmantojot sadarbības mehānismus aizbildņiem (guardians), kuru uzdevums ir aizsargāt ģimenes modeļa aprūpi (family-based care) bērniem migrācijas jomā (otrā prioritāte). Projektu pieteikumiem jāpapildina esošās ES aktivitātes bērnu tiesību un bērnu aizsardzības jomā un jāuzlabo darbs pie integrētām bērnu aizsardzības sistēmām. Turklāt, projekti jāīsteno saskaņā ar integrēto bērnu aizsardzības sistēmu 10 principiem (10 Principles for integrated child protection systems) un jāapraksta, kā šie principi tiks īstenoti. Projekta ietvaros netiek atbalstītas uzturēšanas izmaksas (operating costs). 2. Konkursa prioritātes un atbalstāmās darbības Projektiem noteikti jāatbilst vienai no prioritātēm: Pirmā prirotāte: Valstu ģimenes modeļa aprūpes (family-based care) modeļu uzlabošana, piemēram, audžuģimeņu, sekmējot bērnu migrācijas jomā aprūpi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/33/ES, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai 24. pantam. Projektiem jāceļ bērnu migrācijas jomā strādājošo cilvēku kapacitāte, lai uzlabotu ģimenes modeļa aprūpes kvalitāti bērniem bez vecāku pavadības. Tās var būt aktivitātes ģimenes modeļa aprūpes kvalitātes piesaistīšanai un/vai uzlabošanai; aktivitātes audžuģimeņu standartu piemērošanai bērniem bez pavadības; nākamo audžuģimeņu atlase, apmācība, novērošana un uzraudzība, pārvarot šķēršļus, kad finansējums nonāk tikai uzņemšanas centros, kā arī aktivitātes profesionāļiem, kuri strādā aizbildniecības sistēmā. Otrā prioritāte: Kapacitātes celšana un sadarbības mehānismi aizbildņiem (guardians), kuru uzdevums ir aizsargāt migrācijas tiesības bērniem bez pavadības un nodalītiem bērniem. Konkursa ietvaros netiks atbalstīti projekti, kuri galvenokārt paredz šādas aktivitātes:
  • Informācija bērniem par bērna tiesībām;
  • Vispārīga izpratnes veicināšana par bērna tiesībām;
  • Pētījumi par bērna tiesībām;
  • Bērni – upuri vai vardarbība pret bērniem.
Konkursa ietvaros tiek atbalstīti mērķtiecīgi, praktiski projekti, kas nodrošina maksimālu labumu un ietekmi uz migrācijas skarto bez pavadības esošo un atdalīto bērnu dzīvēm. Apmācībām un/vai praktiskiem rīkiem jābūt ar mērķi uzlabot sistēmas darbību, lai uzlabotu rezultātus bērnu labā. Projektu pieteikumos jāapraksta, kā projekti uzlabos starpaģentūru un multidiscilpināru sadarbību nacionālā un starpnacionālā līmenī. NB!
  1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
  2. Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes, privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm vai privātām bezpeļņas organizācijām.
  3. Vismaz vienam no partneriem (vai iesniedzējam) jābūt valsts iestādei vai arī tai jāsniedz atbalsts projektam.
  4. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti, un Islande. Projektā jāpiedalās vismaz četrām valstīm.
  5. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
  6. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta pieteikuma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).