Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss integrētu un multidisciplināru pieeju atbalstam, lai palīdzētu vardarbībā cietušajiem bērniem" Konkursa sludinājuma Nr. REC-RDAP-CHIL-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 13. septembris Iesniegšanas termiņš: 2016. gada 13. decembris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 2 000 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%    "Atklāts konkurss integrētu un multidisciplināru pieeju atbalstam, lai palīdzētu vardarbībā cietušajiem bērniem" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-chil-ag-2016.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 1. Konkursa mērķis  Konkursa mērķis ir atbalstīt integrētas un multidisciplināras uz bērnu centrētas pieejas no vardarbības cietušajiem bērniem atbilstoši "Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra direktīvai 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI", lai veicinātu labāku ziņošanu, izmeklēšanu, ārstēšanu, turpmāku darbību un tiesisko iesaisti vardarbības pret bērniem gadījumos. Projektu pieteikumiem jāpapildina esošās Eiropas Savienības aktivitātes bērnu tiesību un bērnu aizsardzības jomā un jāuzlabo integrētas bērnu aizsardzības sistēmas. Turklāt, projekti jāīsteno saskaņā ar 10 principiem integrētām bērnu aizsardzības sistēmām (10 Principles for integrated child protection systems)  un jāapraksta, kā šie principi tiks īstenoti. 2. Konkursa prioritātes un atbalstāmās darbības Konkursa ietvaros tiks atbalstīti multidiscilpināri, starpresoru un visaptveroši projekti, ja iespējams – Barnhausa vai bērnu mājas (Barnahus/children's house) modelis. Atbalstāmās prioritātes:
  1. Savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, kapacitātes celšana, lai izveidotu un piemērotu bērnu mājas modeli nacionālajam kontekstam, multi-aģentūru sadarbībai un protokoliem;
  2. Iesaistīto pušu kapacitātes celšana, izglītošana un izpratnes veicināšana.
NB!
  1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
  2. Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes, privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm vai privātām bezpeļņas organizācijām.
  3. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti, un Islande. Projektā jāpiedalās vismaz trīs valstīm.
  4. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
  5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).