Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesiskums 2014-2020"
  Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2017. gada darba programma Tēma: "Ierobežots konkurss, lai nodrošinātu augstākā līmeņa privātuma un personas datu aizsardzību" Konkursa sludinājuma Nr. REC-RDAT-TRAI-AG-2017 Izsludināšanas datums: 2017. gada 31. oktobris Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 25. janvāris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 2 000 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%      Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdat-trai-ag-2017.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.  
  1. Konkursa prioritāte: datu aizsardzības reformas īstenošana.
2. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes: Atbalstīt nacionālās datu aizsardzības iestādes darbībās, kas vērstas uz sabiedrību un pilsoņiem:
  • atbalstot nacionālās datu aizsardzības iestādes izpratnes veicināšanā komersantiem, jo īpaši mazu un vidēju uzņēmumu vidū, un, atbildot uz to pieprasījumiem, šo mērķi iespējams sasniegt, piemēram, izveidojot "karstās līnijas";
  • atbalstot datu aizsardzības institūcijas izpratni sekmējošās aktivitātes, kuru mērķauditorija ir sabiedrība kopumā
  NB! Projektu iesniedzēji var būt nacionālās datu aizsardzības iestādes, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 28. pantā[1] un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 51. pantā[2].   * Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).   Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.   [1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=en [2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en