Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesiskums 2014-2020"
Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2017. gada darba programma Tēma: Ierobežots konkurss, lai novērstu dzimumu nevienlīdzību dzīves laikā Konkursa sludinājuma Nr. REC-RGEN-PENS-AG-2017 Izsludināšanas datums: 2017. gada 3. oktobris Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 22. februāris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 3 000 000 EUR Projekta minimālā summa: 100 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%     Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rgen-pens-ag-2017.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.  
  1. Konkursa mērķis: atbalstīt projektus, kuros tiek analizēta atšķirīga attieksme pret dažādu dzimumu pārstāvjiem, un izstrādāt efektīvus paņēmienus cīņai ar tām, jo īpašu pensiju atšķirību jomā.
2. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
  • pieeju testēšana cīņai ar atšķirīgu attieksmi pret dažādu dzimumu pārstāvjiem atalgojuma un pensiju jautājumos, un galveno iemeslu šādām atšķirībām noteikšana;
  • analītiskās aktivitātes, piemēram, ex ante izvērtējums, ietekmes novērtējums pasākumiem, kas saistīti ar dzimumu atšķirībām pensiju jomā vai dzimumu analīze par pensiju reformām;
  • savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, darba metožu izstrāde;
  • informācijas apmaiņa un sniegšana par pensijām vīriešiem un sievietēm, jo īpaši par galvenajiem nodarbinātības rādītājiem, kas ietekmē nākotnes pensijas apmēru, piemēram, nepilnas slodzes darbs;
  • Informācijas rīku izstrāde, piemēram, uz ICT balstīts "pensiju kalkulators", kur cilvēki var iegūt informāciju par to, kā algu atšķirības, nostrādāto stundu skaits, karjeras pārtraukumi un došanās pensijā vecums ietekmē pensijas apmēru;
  • izpratni sekmējošas aktivitātes par pensiju atšķirību cēloņiem.
  NB! Projektu iesniedzēji un partneri var būt:
  1. valsts iestāde, kas atbild par vienlīdzības politiku starp vīriešiem un sievietēm (ja projekta pieteikumu iesniegs šī iestāde, citiem projektiem finansējums netiks piešķirts);
  2. iestāde, kas nacionālā līmenī atbild par dzimumu vienlīdzību[1] (ja pieteikumu neiesniedz i) punktā minētā valsts iestāde);
  3. cita valsts iestāde (tikai tad, ja pietiekumus neiesniedz i) un ii) punktā minētās iestādes.
  Projekta partneri (co-applicants) var būt valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas (nodibinātas kādā no Programmas dalībvalstīm) vai starptautiskas organizācijas.   * Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).   Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.   [1] i.e. body referred to in Art. 20 of the Directive 2006/54/EC