Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesiskums 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesiskums 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku projektu atbalstam, lai veicinātu tiesu iestāžu sadarbību civiltiesību jomā" Konkursa sludinājuma Nr. JUST-JCOO-CIVI-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 12. oktobris Iesniegšanas termiņš: 2016. gada 7. decembris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 3 500 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%        "Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku projektu atbalstam, lai veicinātu tiesu iestāžu sadarbību civiltiesību jomā" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-civi-ag-2016.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu. 1. Atklātā konkursa mērķis Konkursa mērķis ir sekmēt efektīvu un konsekventu acquis piemērošanu attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās. 2. Atklātā konkursa prioritārās jomas un atbalstāmās darbības 2016. gada prioriātes 1. Pareizi īstenot un uzlabot šādu instrumentu piemērošanu:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija direktīvu 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās;
 • Ģimenes tiesību instrumentus, jo īpaši:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija regulu 650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi;
 • Eiropas Padomes 2003. gada 27. novembra regulu 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu;
 • 1996. gada 19. oktobra Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem;
 • Eiropas Padomes 2010. gada 20. decembra regulu 1259/2010, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija regulu 2015/848 par maksātnespējas procedūrām;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija regulu 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās;
2. Veicināt izpratni par:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija regulu 861/2007 ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra regulu 1896/2006 par maksātnespējas procedūrām;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa regulu 805/2004, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru;
Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 • analītiskās aktivitātes, piemēram, datu apkopošana, aptaujas, pētījumi utt.;
 • savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, darba metožu attīstība, ko iespējams nodot citām dalībvalstīm;
 • informācijas apmaiņa un informācijas rīku attīstība;
 • profesionāļu kapacitātes celšana;
 • sadarbības veicināšana starp atbildīgajām iestādēm un aģentūrām, praktizējošiem juristiem, un/vai pakalpojumu sniedzējiem (tai skaitā multi-disciplināri tīkli starptautiskā, nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī);
 • izpratni un publicitāti veicinošas aktivitātes.
NB!
 1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
 2. Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 3. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti. Konkursā nedrīkst pieteikties Apvienotā Karaliste un Dānija.
 4. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).