Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesiskums 2014-2020"
  Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesiskums 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai veicinātu tiesisko sadarbību krimināllietās" Konkursa sludinājuma Nr. JUST-JCOO-CRIM-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 9. novembris Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 11. janvāris17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 1 300 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%      "Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai veicinātu tiesisko sadarbību krimināllietās" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-crim-ag-2016.html       EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu. 1. Atklātā konkursa mērķis Atklātā konkursa mērķis ir veicināt tiesisko sadarbību krimināltiesību jomā un sekmēt efektīvu un konsekventu Eiropas Savienības savstarpējās atzīšanas instrumentu krimināllietās piemērošanu. Projektiem jāuzlabo šo instrumentu praktiskā pielietošana un jānodrošina praktiski rīki, lai palīdzētu praktiķiem, kuri strādā ar šiem instrumentiem vai/un jāsekmē savstarpēja uzticība starp dalībvalstīm. Konkursa prioritāte NAV projekti, kuru galvenais mērķis ir novērtēt šo juridisko instrumentu transponēšanu nacionālajā likumdošanā. 2. Atklātā konkursa prioritārās jomas un atbalstāmās darbības Prioritāri atbalstāma šādu savstarpējās atzīšanas instrumentu īstenošana un praktiskā piemērošana:
 • Eiropas Padomes 2002. gada 13. jūnija pamatlēmums 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm;
 • Eiropas Padomes 2005. gada 24. februāra pamatlēmums 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām;
 • Eiropas Padomes 2008. gada 27. novembra pamatlēmums 2008/909/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā;
 • Eiropas Padomes 2008. gada 27. novembra pamatlēmums 2008/947/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai;
 • Padomes 2009. gada 23. oktobra pamatlēmums 2009/829/TI, ar ko attiecībās starp Eiropas Savienības dalībvalstīm savstarpējas atzīšanas principu piemēro lēmumiem par uzraudzības pasākumiem kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra direktīva 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa direktīva 2014/41/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu.
Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 • analītiskās aktivitātes, piemēram, datu apkopošana, aptaujas, pētījumi utt.;
 • datu apmaiņas un strukturētas, konfidenciālās un datus aizsargājošas komunikācijas sekmēšana starp Eiropas Savienības likumdošanā noteiktajām autoritātēm, tai skaitā elektroniska dokumentu aprite, informācijas pieprasījumi, personu nopratināšana un noklausīšanās starp dažādām valstīm;
 • informācijas apmaiņa starp tiesiskajām un administratīvajām autoritātēm, juridiskajām profesijām un pilsoniskās sabiedrības locekļiem – pieejamu un visaptverošu avotu par valsts specifisko informāciju attīstība un vadlīnijas par procedūrām, kriminālkodeksiem, pārkāpumiem un likumdošanu katrā dalībvalstī; prototipu izveide, lai palīdzētu izdevējām iestādēm (issuing authority) un izpildes iestādēm (executing authorities);
 • savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, ko iespējams nodot citām dalībvalstīm;
 • informācijas apmaiņu un izpratni sekmējošas aktivitātes.
Konkursa ietvaros var tikt finansētas apmācības, ja tās ir kā papildus elements un nav galvenais projekta mērķis. Projekti, kuri nodrošina maksimālu praktisku labumu un ietekmi uz mērķa grupām tiks novērtēti augstāk kā teorētiski projekti, kuru pamatā ir pētījumi un citas analītiskas aktivitātes. NB!
 1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
 2. Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm, privātām organizācijām vai starptautiskām organizācijām.
 3. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti. Konkursā nedrīkst pieteikties Apvienotā Karaliste un Dānija.
 4. Projektā jāpiedalās vismaz divām valstīm.
 5. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 6. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).