Informācija presei
Eiropas Savienības Tiesa: Apvienotā Karaliste var vienpusēji atsaukt paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības
Pirmdien, 10. decembrī, Eiropas Savienības Tiesa  (turpmāk – EST) pieņemtajā spriedumā atzina, ka Apvienotā Karaliste var vienpusēji atsaukt paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (turpmāk - Savienība). Šī iespēja pastāv, kamēr nolīgums par izstāšanos, kas noslēgts starp Savienību un šo dalībvalsti, nav stājies spēkā vai, ja šāds nolīgums nav noslēgts, tik ilgi, kamēr divu gadu laikposms no paziņošanas dienas un iespējamais pagarinājums vēl nav beidzies. EST norādīja, ka no Līguma par Eiropas Savienību (turpmāk – LES) 50. panta izriet ne tikai noteikt dalībvalsts tiesības izstāties no Savienības, bet arī izveidot procedūru šāda lēmuma atsaukšanai. Tāpat EST vērsa uzmanību, ka, ja nav skaidra nosacījuma par paziņojuma par nodomu atsaukt atcelšanu, uz šādu procedūru attiecas LES 50. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi, t.i., jebkura dalībvalsts var nolemt izstāties no Savienības saskaņā ar savām konstitucionālajām prasībām. Līdz ar to šādu lēmumu atsaukt paziņojumu par nodomu izstāties no Savienības dalībvalsts atbilstoši šīs dalībvalsts konstitucionālām prasībām var pieņemt vienpusēji. Apvienotā Karaliste vērsās pie Eiropas Savienības Tiesas ar jautājumu – ja dalībvalsts saskaņā ar LES 50. pantu ir paziņojusi Eiropadomei par savu nodomu izstāties no  Savienība, vai Savienības tiesības ļauj dalībvalstij vienpusēji atsaukt šādu paziņojumu? Pilns sprieduma teksts pieejams ŠEIT.