Eiropas Savienības Tiesa pieņēmusi spriedumu lietā C-472/08 Alstom Latvijas tiesas uzdotā prejudiciālā jautājumā par ES tiesību interpretāciju. Latvijas tiesa nolēma lūgt ES Tiesas viedokli par to, vai trīs gadu termiņš, kurā nodokļu maksātājs var iesniegt prasību atmaksāt pārmaksāto pievienotās vērtības nodokli (PVN), ko iekasējusi dalībvalsts nodokļu administrācija (Valsts ieņēmumu dienests), nav pretrunā PVN direktīvai. Tiesa atzina, ka, lai gan PVN Direktīva skaidri nenosaka termiņu nodokļa pārmaksas saņemšanai, PVN atmaksāšanas tiesībām saskaņā ar tiesiskās drošības principu var piemērot noilguma termiņu. Tiesa arī atzina, ka, nosakot šādu termiņu, jāievēro līdzvērtības un efektivitātes princips. Proti, ierobežojums nedrīkst būt mazāk labvēlīgs, kā līdzīga rakstura prasības, un tas nedrīkst pārmērīgi apgrūtināt šo tiesību izmantošanu. Tādējādi Tiesa secināja, ka trīs gadu termiņš ir uzskatāms par "saprātīgu" termiņu, jo šāds termiņš ļauj izmantot tiesības, kas izriet no ES tiesību sistēmas.