Eiropas Savienības Tiesa ir pieņēmusi Latvijas viedoklim un interesēm atbilstošu spriedumu lietā par tiesībām pārveidot cittautu vārdus un uzvārdus atbilstoši valsts valodas prasībām. Šajā lietā Lietuvas tiesa uzdeva jautājumu par to, vai Eiropas Savienības tiesības pieļauj civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošos dokumentos citas tautības vai etniskās grupas piederīgo vārdus un uzvārdus atveidot ar lietuviešu valodas alfabēta burtiem. Arī Latvijā dažādos oficiālos dokumentos (piemēram, pase, dzimšanas apliecība u.c.) tiek veikta vārdu un uzvārdu atveidošana. Īpaši aktuāla šāda atveidošana ir gadījumos, kad vārda lietojums oriģinālvalodā neatbilstu latviešu valodas gramatikas prasībām (piemēram, gadījumos, kad vārdam ir nepieciešams pievienot galotni u.c.). Līdz ar to arī Latvija nolēma iesaistīties šajā lietā un paust atbalstu iespējai veikt atveidošanu. Tiesa nolēma atbalstīt Latvijas, Lietuvas un citu valstu viedokli un nosprieda, ka Eiropas Savienības tiesības neaizliedz atveidot personas vārdu un uzvārdu tā, lai tiktu ievēroti valsts oficiālās valodas rakstības noteikumi. Tiesa secināja, ka pat gadījumos, kad laulāto uzvārdi laulības apliecībā tiek atveidoti dažādi, nav konstatējams Eiropas Savienības tiesību pārkāpums. Ja šāda atveidošana radītu personām nopietnas neērtības administratīvā, profesionālā un privātā jomā, nacionālajai tiesai ir jāizvērtē, vai atveidošana ir vajadzīga interešu, kuras ir paredzēts nodrošināt ar valsts tiesību aktiem, aizsardzībai un ir samērīga ar leģitīmi sasniedzamu mērķi. Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties www.curia.europa.eu  (lieta Nr. C-391/09).   Līga Brice Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536 www.tm.gov.lv twitter.com/tieslietas