Šī gada 24. maijā Eiropas Savienības Tiesa ir pasludinājusi spriedumus vairākās lietās, kurās Eiropas Komisija ir cēlusi prasības pret Beļģiju, Franciju, Luksemburgu, Austriju, Vāciju, Grieķiju un Portugāli par to, ka šīs dalībvalstis nav izpildījušas pienākumus, ko nosaka Eiropas Savienības tiesību akti. Proti, nacionālajos tiesību aktos šīs dalībvalstis noteica attiecīgās dalībvalsts pilsonību kā priekšnoteikumu, lai ieņemtu notāra amatu. Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām ikvienas dalībvalsts pilsonis var uzsākt un izvērst darbību citā dalībvalstī kā pašnodarbināta persona. Izņēmums ir darbības, ar kurām notiek dalība valsts varas īstenošanā. Šajās lietās pamatjautājums bija, vai notāra darbību tādā formā, kādā tā notiek augstāk minētajās dalībvalstīs, proti, aktu apliecināšana un notariālo aktu taisīšana, var uzskatīt par valsts varas īstenošanu. Tiesa cita starpā norādīja, ka šādas darbības neliecina par tiešu un konkrētu dalību valsts varas īstenošanā, jo notāra rīcībai ir vajadzīga aktu dalībnieku piekrišana vai gribas sakritība. Turklāt notārs nedrīkst vienpusēji grozīt vienošanos, kuru tam lūgts apliecināt, iepriekš nesaņemot dalībnieku piekrišanu. Arī notariāla akta izpildāmības pamatā ir dalībnieku griba taisīt aktu vai vienošanos, kuru atbilstību likumam iepriekš pārbauda notārs. Latvija šajās lietās bija atbalstījusi Beļģiju, Franciju, Luksemburgu, Austriju un Vāciju, jo pašlaik arī Latvijas normatīvie akti paredz pilsonību kā priekšnoteikumu, lai persona varētu ieņemt notāra amatu. Līdz ar to Latvijai būs jāveic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu nacionālo tiesību aktu atbilstību šiem tiesas spriedumiem. Ar pilniem spriedumu tekstiem var iepazīties www.curia.europa.eu (lietas: Nr. C-47/08, Nr. C-50/08, Nr. C-51/08, Nr.C-53/08, Nr.C-54/08, Nr.C-61/08 un Nr.C-52/08).  Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv twitter.com/tieslietas