Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – Tiesa) š.g. 22. decembrī pasludināja spriedumu lietā C-491/10 PPU Zarraga. Lietas pamatā ir strīds starp vecākiem (tēvu - Spānijas pilsoni, un māti - Vācijas pilsoni)  par nepilngadīga bērna aizgādības tiesībām. Lieta tika ierosināta, pamatojoties uz Vācijas tiesas prejudiciālā nolēmuma lūgumu. Vācijas tiesa lūdza Tiesu interpretēt Regulā par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un Eiropas Savienības Pamattiesību Hartā nostiprinātās bērna tiesības paust savu viedokli. Tāpat Vācijas tiesa vēlējās noskaidrot, vai izpildes valsts var attiekties pildīt izcelsmes valsts tiesneša izdoto apliecību par spriedumu, kas pārkāpj minētās bērna tiesības. Tiesa spriedumā atkārtoti uzsvēra dalībvalstu savstarpējās uzticēšanās principa nozīmi. Tiesa nolēma, ka izpildes dalībvalsts tiesa nevar attiekties izpildīt izcelsmes dalībvalsts tiesas spriedumu (apliecību) par bērna atgriešanu izcelsmes valstī, aizbildinoties ar iespējamo bērna tiesību pārkāpumu. Šāda pārkāpuma izvērtēšana ir ekskluzīvā izcelsmes dalībvalsts tiesas kompetence. Bērna tēvam un mātei ir tiesības apstrīdēt spriedumu, ar kuru nolemts bērnu atgriezt izcelsmes valstij, izcelsmes dalībvalsts tiesās. Savukārt  izcelsmes dalībvalsts tiesai ir pienākums, izmantojot izcelsmes dalībvalstī pastāvošos procesuālos līdzekļus,  izvērtēt, vai spriedums nepārkāpj bērna pamattiesības tikt uzklausītam. Tiesa norādīja, ka bērns var tikt uzklausīts arī citā veidā, nevis tikai viņam klāt esot izcelsmes dalībvalsts tiesas sēdē. Galvenais, lai bērnam tiktu nodrošināta atbilstoša procedūra un apstākļi, kas viņam ļauj brīvi izteikt savu viedokli, un, lai tiesnesis šo viedokli ņemtu vērā. Latvija bija iestājusies lietā, paužot viedokli, ka rupju pamattiesību pārkāpumu gadījumos pamatā izcelsmes dalībvalsts tiesai būtu paredzami līdzekļi, kā pārkāpumus novērst. Taču, ja izcelsmes dalībvalsts tiesa tos nenovērš, izņēmumu gadījumos arī izpildes dalībvalstij būtu piešķiramas tiesības atteikties izpildīt pamattiesībām neatbilstošu spriedumu (apliecību).