Atbildot uz Latvijas tiesas uzdoto jautājumu,  Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) vakar pieņēma spriedumu lietā C-248/09 Pakora Pluss. Jautājuma mērķis bija noskaidrot, kādi nodokļi piemērojami gadījumā, ja automašīna tikusi izvesta no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalsts (Vācijas) pirms  Latvijas iestāšanās ES, bet ievesta Latvijā  pēc tam, kad Latvija bija kļuvusi par ES dalībvalsti. Saskaņā ar Pievienošanās aktā noteiktajiem pārejas noteikumiem šādas preces tiek uzskatītas par ES precēm un tādējādi tiek atbrīvotas no muitas nodokļa samaksas. Pieteicēja uzskatīja, ka atbrīvojumā no muitas nodokļa jāiekļauj arī Latvijas PVN nodoklis, lai gan Vācijā šim darījumam tika piemērota 0 % PVN likme. Latvijas tiesa nolēma lūgt EST viedokli par to, kā interpretēt Kopienas Muitas kodeksu, Pievienošanās aktu Eiropas Savienībai un PVN direktīvu. EST atzina, ka attiecībā uz tādām precēm, kuras dalībvalsts pievienošanās brīdī ES tiek transportētas paplašinātajā Kopienā  attiecas Pievienošanās akta IV pielikuma 5.nodaļas 1.punktā paredzētais režīms, un tas ir izsmeļošs. Tas nozīmē, ka precēm, kuras no ES muitas teritorijas tiek izvestas uz valsti, kura vēl nav ES dalībvalsts, bet transportēšana tiek pabeigta pēc pievienošanās ES datuma, jāpiemēro atbilstošās izvešanas procedūras, kā arī ievestās preces ir jālaiž brīvā apgrozībā. Turklāt, šādas preces ir atbrīvotas no muitas nodokļiem un citiem muitas pasākumiem. EST arī atzina, ka ievedmuitas nodokļos neietilpst par preču ievešanu maksājamais PVN. Tomēr, kaut arī PVN nav ietverts ievedmuitas nodokļos Muitas kodeksa izpratnē, tas atbilstoši PVN direktīvai ir jāmaksā, ievedot preces. Tādējādi, EST norādīja, ka nevar pastāvēt situācijas, kad par darījumu PVN vispār netiek samaksāts. TM Administratīvais departaments Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv