Eiropas Savienības Tiesa ir pieņēmusi Latvijas viedoklim un interesēm atbilstošu spriedumu lietā par slēptas reklāmas jēdziena izpratni. Šajā lietā Grieķijas tiesa jautāja Eiropas Savienības Tiesai, vai saistībā ar slēptu reklāmu samaksa vai cita veida atlīdzība ir obligāts tās konstatēšanas priekšnoteikums. Atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem (piemēram, Radio un televīzijas likums), lai reklāmu uzskatītu par slēptu un attiecīgi tādu, kas ir aizliegta, nav nepieciešams konstatēt, ka tā būtu pārraidīta par samaksu. Ņemot to vērā, Latvija nolēma iesaistīties šajā lietā un paust viedokli, ka samaksa nav obligāts elements slēptās reklāmas pārraidīšanas konstatēšanai un ir uzskatāma tikai par papildu pazīmi. Tiesa nolēma atbalstīt Latvijas un citu lietas dalībnieku viedokli un nosprieda, ka maksa vai cita veida atlīdzība nav obligāts kritērijs, lai konstatētu slēptas reklāmas tīšu raksturu. Tiesa secināja, ka dalībvalsts bez maksas vai citas atlīdzības var noteikt arī citus kritērijus, ar kuriem var pierādīt slēptās reklāmas tīšo raksturu. Pretējs viedoklis varētu apdraudēt televīzijas skatītāju interešu pilnīgu un pienācīgu aizsardzību. Dalībvalstīm saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām turklāt ir tiesības televīzijas raidorganizācijām, kas atrodas to teritorijā, noteikt arī sīkāk izstrādātus un stingrākus noteikumus, kā arī atsevišķos gadījumos izvirzīt atšķirīgus nosacījumus nekā tos, kas paredzēti Eiropas Savienības līmenī. Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties www.curia.europa.eu (lieta Nr. C-52/10).