Informācija presei
Eiropas Savienības tiesās arvien vairāk tiek izskatītas Latvijas lietas
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Tieslietu ministrija reizi gadā sniedz Ministru kabinetam pārskatu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesas (turpmāk abas kopā sauktas – ES tiesas) lietās. Informatīvajā ziņojumā ir apkopota informācija par Latvijas Republikas dalību ES tiesas lietās, un kā gada laikā Tieslietu ministrija ir īstenojusi Latvijas Republikas pārstāvību ES tiesās. Latvijas Republikas tiesu sadarbība ar ES tiesām ir būtiska tiesiskuma stiprināšanai Latvijā un tas liecina, ka Latvijas Republikas tiesas piemēro ES tiesības ikdienā un ir ieinteresētas aktīvi piedalīties ES tiesu judikatūras veidošanā. Šādās situācijās tiek veidota vienota un visai sabiedrībai saprotama ES tiesību izpratne un piemērošana. Lemjot par viedokļa sniegšanu citu valstu nolēmuma lietās, rūpīgi tiek izvērtēts, vai pastāv būtiska nepieciešamība konkrētajā lietā iesaistīties, proti, vai tiesvedības potenciālais rezultāts varētu būtiski skart Latvijas intereses un/vai tas varētu ietekmēt Latvijā spēkā esošo regulējumu. Savukārt iesaistīšanās dod iespēju saņemt ar lietu saistītos dokumentus, iepazīties ar pušu argumentiem un citu valstu nacionālo regulējumu. Kā norāda Ministru kabineta pārstāvis ES tiesās, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks stratēģijas jautājumos Inguss Kalniņš, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir palielinājies Latvijas tiesu lūgto prejudiciālo nolēmumu skaits. Pārskata periodā tie ir desmit nolēmumi, kas ir par četriem vairāk nekā iepriekšējā periodā. Arī kopumā lietu skaits, kurās Latvija piedalās, ir ievērojami palielinājies - periodā tās ir 34 lietas, kas ir par astoņām lietām vairāk nekā iepriekšējā periodā. Aktīvo lietu* skaita salīdzinājums ar iepriekšējā perioda aktīvo lietu skaitu   Pārskata periodā 01.03.2015.-29.02.2016. Iepriekšējā periodā 01.03.2014.-28.02.2015.   Latvijas Citu valstu Latvijas Citu valstu Prejudiciālās lietas 19 7 12 6 Tiešās lietas 2 5 2 4 Apelācijas: 0 0 0 0 Atzinuma lūgumi 1 2 Kopā: 34 26 *lietas, kuras ir kādā no tiesvedības stadijām vai par kurām attiecīgajā periodā ir pieņemts spriedums Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka turpinās tiesvedība Latvijas Republikas prasībā pret Eiropas Komisiju, proti, Latvijas Republika piedalījās mutvārdu tiesas sēdē EST. Minētajā lietā Latvija apstrīdēja Eiropas Komisijas lēmumu, kas Latvijai uzliek saistības atmaksāt naudas summu 741 624,24 EUR apmērā. Savā lēmumā Eiropas Komisija konstatēja nepilnības Latvijas lauksaimniecības finansējuma piešķiršanas sistēmā saistībā ar obligātām prasībām, kas jāpiemēro tiešos maksājumus saņemošajiem lauksaimniekiem attiecībā uz labu lauksaimniecības un vides stāvokli. Latvija ir iestājusies arī divās citu valstu tiešajās lietās, aizstāvot Latvijas Patērētāju aizsardzības centra pieņemto lēmumu aizliegt Latvijas teritorijā izplatīt nedrošus Itālijā ražotus zāles pļāvējus. Latvijai arī turpmāk būtu jāturpina pievērst uzmanību EST judikatūrai, lai nodrošinātu tās ievērošanu Latvijas Republikā un veiktu nepieciešamos grozījumus nacionālajos tiesību aktos, tādējādi novēršot situācijas, kad pret Latviju varētu tikt ierosināta tiesvedība par ES tiesu judikatūras neievērošanu. Ar detalizētu informāciju par ES tiesu lietām var iepazīties EST mājaslapā, savukārt par Latvijas dalību EST - Tieslietu ministrijas mājaslapā.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv