Eiropas Tiesību institūta Ģenerālā asambleja nākamgad notiks Rīgā
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs no 6. līdz 8. septembrim apmeklē ikgadējo Eiropas Tiesību institūta Ģenerālo asambleju (turpmāk – Asambleju), kura šogad norisinās Vīnē, Austrijā, lai uzaicinātu nākamajā gadā Asambleju viesoties Rīgā Latvijas un Tieslietu ministrijas simtgades programmas ietvaros. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs uzsver: “Institūta Asambleja Rīgā pavērs virkni nozīmīgu iespēju Latvijas akadēmiķiem, tiesnešiem un praktiķiem, turklāt veicinās Latvijas kā valsts un Latvijas juristu atpazīstamību Eiropas tiesību vidē. Asambleja Latvijas valsts simtgades ietvaros simbolizē Latvijas piederību Eiropas videi. ” Institūta Ģenerālā asambleja tiek rīkota reizi gadā, lai apstiprinātu darba plānus nākamajam periodam un pārrunātu paveikto. 2016. gadā no 7. līdz 9. septembrim Asambleja norisinājās Ferrarā, Itālijā. Šogad pasākums ir ieplānots no 6. līdz 8. septembrim Vīnē, Austrijā, kur atrodas institūta sekretariāts, savukārt nākamajā gadā no 5. līdz 7. septembrim sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju un Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti tā norisināsies Rīgā. Sarunas, lai Asambleja notiktu Rīgā 2018. gadā, tika uzsāktas jau 2015. gadā. Prezidentūras laikā paveiktais un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas gūtie panākumi 2015. gada pirmajā pusē nodrošināja, ka ar institūta sekretariātu tika pārrunāta iespēja rīkot Asambleju Latvijā 2018. gada rudenī Latvijas Republikas simtgades pasākumu ietvaros. Tradicionāli pasākums tiek apvienots ar konferenci, rosinot diskusijas par aktuālākajiem Eiropas Savienības tiesību jautājumiem. Tas tiek plaši apmeklēts, pulcējot ap 300 institūta biedru (kopējais biedru skaits ir ievērojami lielāks), tostarp vadošo Eiropas universitāšu akadēmiķus, tiesnešus un praktizējošos juristus. Tāpat tiek pieaicināti arī tādi prominenti viesi kā Eiropas tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vēra Jourova (Věra Jourová), Austrijas tieslietu ministrs Volfgangs Brandsteters (Wolfgang Brandstetter), kā arī ASV Tiesību unifikācijas komisijas prezidente Herete Lensinga (Harriet Lansing). Vizīte Vīnē norisināsies projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.   Papildu informācija: Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā. Informācija sagatavota saistībā ar Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.  10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.