Eiropas Savienības Pirmās instances tiesa šodien pieņēma spriedumus Kipras un Igaunijas prasībā atcelt regulu Nr. 832/2005, pamatojoties uz kuru Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Maltai un Slovākijai tika noteikts cukura virsnormas krājumu apjoms, kurš bija jāizņem no tirgus. Tā kā no tirgus tika izņemts mazāks cukura krājumu apjoms, Eiropas Komisija (turpmāk – EK) pieņēma lēmumu par soda naudas piemērošanu šīm valstīm. Nepiekrītot EK veiktajiem cukura virsnormas krājumu aprēķinam, Igaunija un Kipra cēla prasības ES Pirmās instances tiesā, lūdzot atcelt iepriekš minēto regulu. Latvija pievienojās Igaunijas prasībai pret EK par šīs regulas atcelšanu. Latvija un Igaunija uzskatīja, ka EK veiktie cukura virsnormas krājumu aprēķini ir nepareizi, jo EK neņēma vērā šajās valstīs esošo īpašo situāciju cukura tirgū, it sevišķi attiecībā uz cukuru, kas  atradās mājsaimniecību rīcībā. Latvija un Igaunija uzskatīja, ka EK ir pārkāpusi vairākus būtiskus ES tiesību principus, tajā skaitā koleģialitātes principu regulas pieņemšanas procesā, kā arī nediskriminācijas, samērīguma un labticības principus. Latvija un Igaunija arī pauda nostāju, ka EK ir arī pārkāpusi tiesības uz īpašumu un pienākumu norādīt pamatojumu. ES Pirmās instances tiesa noraidīja iesniegto prasību, uzskatot, ka nav pārkāpts neviens no  minētajiem principiem. ES Pirmās instances tiesa norāda, ka virsnormas cukura krājumu izņemšanas no tirgus vienīgais mērķis ir kopējā ES cukura tirgus funkcionēšana pēc šo dalībvalstu iestāšanās ES un EK veiktie aprēķini un metode ir saderīgi ar šo mērķi. ES Pirmās instances tiesa noraidīja arī Kipras iesniegto prasību, kura pēc satura atšķīrās no Igaunijas prasības, bet kuras mērķis tāpat kā Igaunijas prasībai bija panākt regulas un uz tās pamata aprēķināto soda naudas atcelšanu. Tādējādi minētā regula, ar kuru tika noteikts cukura virsnormas krājumu apjoms Latvijai un Igaunijai un uz tās pamata izdotais lēmums par soda naudas piemērošanu, pagaidām paliks spēkā.  EK Pirmās instances spriedumu var pārsūdzēt Eiropas Kopienu Tiesā līdz 2. decembrim. Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties Eiropas Kopienu Tiesas mājas lapā internetā http://curia.europa.eu TM Sabiedrisko attiecību nodaļa Tālr. 67036712 e-pasts: tm.prese@tm.gov.lv