ES tieslietu ministri plāno vienoties par jaunu mantisko attiecību regulējumu laulību šķiršanas lietās
2015.gada 3. un 4.decembrī tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pārstāvēs Latviju Eiropas Savienības (ES) tieslietu un iekšlietu ministru padomē Briselē. Padomes darba kārtībā ir vairāki jautājumi, tostarp politiskā vienošanās par publisko dokumentu regulu, ar ko tiks veicināta dalībvalstu pilsoņu, uzņēmumu brīva pārvietošanās un vienkāršota publisko dokumentu aprite ES, daļēja vienošanās par Eiropas prokuratūras izveides regulu, kā arī plānota laulāto un partneru mantisko attiecību regulējuma, kas paredz izveidot skaidru tiesisko ietvaru pārrobežu laulības šķiršanas lietās, pieņemšana. Publisko dokumentu regula atceļ legalizācijas (apostille) prasību noteiktiem publiskajiem dokumentiem, kā arī atvieglo publisko dokumentu kopiju un tulkojumu pieņemšanas kārtību. Regulas pieņemšana samazinās birokrātiju un administratīvo slogu ES pilsoņiem, risinot dažādus jautājumus Eiropas iestādēs (piemēram, Latvijas pilsonim, uzrādot dzimšanas apliecību Francijā, nevajadzēs apostille apstiprinājumu). Laulāto un partneru mantisko attiecību regulu mērķis ir izveidot skaidru tiesisko regulējumu pārrobežu laulību šķiršanas lietās. Tādējādi tiks samazinātas praktiskās un juridiskās problēmas, kas rodas dažādu nacionālo tiesību aktu dēļ, ar kuriem laulātie saskaras mantas pārvaldē un sadalē saistībā ar laulības šķiršanu. Tāpat ES tieslietu ministri pārrunās vienotu pieeju terorisma novēršanas pasākumiem.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv